Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

Data ogłoszenia:2006-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 1

1.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

towego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (2).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

Załącznik 2 do umowy, dostosowany decyzją nr 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 19 grudnia 2005 r. dotyczącą dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2 (3), ustanawia rozszerzone kontyngenty taryfowe obejmujące produkty o kodzie CN 0705 21 00.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Wspólnota i Szwajcaria postanowiły dostosować koncesje taryfowe ustanowione w zawartej w dniu 21 czerwca 1999 r. Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (1) (zwanej dalej „umową”), która weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. W szczególności postanowiły wprowadzić zmiany do załączników 1 i 2 do umowy, w których wymienia się koncesje, w celu rozszerzenia obowiązującego wspólnotowego kontyngentu bezcłowego o nowy produkt, cykorię warzywną (cykorię brukselską) kod CN 0705 21 00.

Załącznik 2 do umowy jest wdrażany rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (4) z dniem 1 września 2006 r.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 7/2005 powinno zatem zostać uchylone z tą samą datą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Do czasu dokonania formalnej zmiany Wspólnota i Szwajcaria postanowiły umożliwić stosowanie dostosowanych koncesji na zasadach autonomicznych i przejściowych od dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł 1 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 7/2005.

Artykuł 2

(3)

W celu zapewnienia dostępności kontyngentu na produkty objęte kodem CN 0705 21 00 od dnia 1 maja 2004 r. nowa autonomiczna wspólnotowa taryfa celna ograniczona do tych produktów została przyjęta na okres przejściowy rozporządzeniem Rady (WE) nr 7/2005 z dnia 13 grudnia 2004 r. przyjmującym autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólno-

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

(2) Dz.U. L 4 z 6.1.2005, str. 1. (3) Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 33. (4) Dz.U. L 302 z 1.11.2006, str. 43.

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

L 302/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 17 października 2006 r. W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 49 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

 • Dz. U. L302 - 47 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

 • Dz. U. L302 - 45 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L302 - 43 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

 • Dz. U. L302 - 41 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L302 - 29 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. L302 - 10 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

 • Dz. U. L302 - 7 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L302 - 5 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L302 - 3 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.