Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

Data ogłoszenia:2006-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 41

1.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1010/2006.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b),

(6)

Przepisy art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 przewidujące przyjęcie przedmiotowych środków obowiązują od dnia 11 maja 2006 r. Należy zatem także przewidzieć stosowanie niniejszego rozporządzenia od tego dnia.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 14 ust. 1 akapit pierwszy lit. b),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W rozporządzeniu (WE) nr 1010/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Dyrektywa Rady 93/119/WE w sprawie ochrony zwierząt (3) określa pojęcia uboju i zabijania.

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Artykuły 4 i 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2006 (4) nie precyzują, że „zabijanie” zwierząt musi być również tak jak ubój uznawane za nadzwyczajny środek wsparcia rynku.

(3)

Zważywszy, z jednej strony, na fakt, że państwa członkowskie nie miały czasu na uwzględnienie pojęcia „zabijania” w swoich ustawodawstwach krajowych i z drugiej strony, biorąc pod uwagę ostatnią zmianę rozporządzenia (WE) nr 1010/2006, niektóre państwa członkowskie mogą mieć trudności z dokonywaniem płatności na rzecz beneficjentów nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w terminie ustalonym w art. 10 wspomnianego rozporządzenia, tzn. do dnia 31 grudnia 2006 r. Dlatego też termin dokonywania płatności powinien zostać przedłużony.

„1. Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie przyśpieszone o 6 tygodni, obejmujące co najmniej część stada hodowlanego i mające na celu zmniejszenie produkcji jaj wylęgowych objętych kodami CN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 i 0105 99 50, uznaje się za nadzwyczajne środki wsparcia rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75, pod warunkiem jednak, że przez ten okres żaden ptak nie zostanie wprowadzony ponownie do produkcji w objętych środkiem obiektach.”;

b) w ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (3) Dz.U. L 340 z 31.12.1993, str. 21. (4) Dz.U. L 180 z 4.7.2006, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1256/2006 (Dz.U. L 228 z 22.8.2006, str. 9).

„Rekompensata za przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby sztuk określonej w załączniku IV i w okresie ustalonym we wspomnianym załączniku.”;

L 302/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2006

2) artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 7 1. Przedwczesny ubój i przedwczesne zabijanie młodych »kur niosek« uznaje się za nadzwyczajne środki wsparcia rynku zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75. 2. Rekompensata za ubój i zabijanie przewidziane w ust. 1 przyznawana jest każdemu zainteresowanemu państwu członkowskiemu, w granicach maksymalnej liczby ptaków określonej w załączniku VII i w okresie ustalonym we wspomnianym załączniku.

Maksymalna kwota rekompensaty jest ustalona ryczałtowo w wysokości 3,2 EUR za młodą »kurę nioskę«.”; 3) w art. 10 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 marca 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 maja 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 49 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

 • Dz. U. L302 - 47 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

 • Dz. U. L302 - 45 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L302 - 43 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

 • Dz. U. L302 - 29 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. L302 - 10 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

 • Dz. U. L302 - 7 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L302 - 5 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L302 - 3 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 1 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.