Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

Data ogłoszenia:2006-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 43

1.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/43

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję 2002/309/WE, Euratom Rady i – w odniesieniu do umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską (1), w szczególności jej art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

ściowy na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 7/2005 z dnia 13 grudnia 2004 r. przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii (3).

(4)

W związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. Wspólnota Europejska i Szwajcaria podjęły decyzję o dostosowaniu koncesji taryfowych ustanowionych w umowie zawartej dnia 21 czerwca 1999 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (2), dalej zwanej „umową”, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2002 r. W szczególności podjęto decyzję o wprowadzeniu poprawek do załączników 1 i 2 do umowy, w których wymienia się koncesje, w celu rozszerzenia obowiązującego wspólnotowego kontyngentu bezcłowego o nowy produkt, cykorię warzywną (cykorię brukselską), kod CN 0705 21 00. Do czasu formalnej zmiany Wspólnota i Szwajcaria postanowiły umożliwić stosowanie tych koncesji na niezależnych i przejściowych warunkach, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Aby umożliwić zwiększenie kontyngentu na produkty objęte kodem CN 0705 21 00 od dnia 1 maja 2004 r., niezależna wspólnotowa taryfa celna ograniczona do tych produktów została ustanowiona na okres przejNumer kontyngentu

Załącznik 2 do umowy, zmienionej decyzją 3/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego na podstawie zawartej dnia 19 grudnia 2005 r. umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarii w sprawie handlu produktami rolnymi, dotyczącą dostosowania, w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej, załączników 1 i 2 (4) określa rozszerzone kontyngenty taryfowe obejmujące produkty o kodzie CN 0705 21 00. Konieczne zatem jest dostosowanie odpowiednich przepisów wykonawczych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2002 (5). Rozporządzenie (WE) nr 7/2005 zostaje uchylone z dniem 1 września 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 1623/2006 (6). Niniejsze rozporządzenie powinno zatem być stosowane od tego samego dnia. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(5)

(6)

(7) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 933/2002 wiersz dla numeru kontyngentu 09.0925 otrzymuje następujące brzmienie:

Roczna wielkość (w tonach netto)

Kod CN

Kod TARIC

Nazwa

Stawka celna

„09.0925

0705 11 00 0705 19 00 0705 21 00 0705 29 00

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), włączając cykorię warzywną (cykorię brukselską) (Cichorium intybus var. foliosum), świeże lub schłodzone

Zwolnione

3 000”

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 132.

(3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Patrz:

L L L 1

4 z 6.1.2005, str. 1. 346 z 29.12.2005, str. 33. 144 z 1.6.2002, str. 22. str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 302/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2006

Artykuł 2 Na 2006 r. wielkość wspólnotowego kontyngentu taryfowego nr 09.0925 zostaje zmniejszona o wielkość wykorzystaną przed datą podaną w art. 3 w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego numer 09.0947 ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 7/2005. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 49 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

 • Dz. U. L302 - 47 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

 • Dz. U. L302 - 45 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L302 - 41 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L302 - 29 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. L302 - 10 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

 • Dz. U. L302 - 7 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L302 - 5 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L302 - 3 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 1 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.