Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109)

Data ogłoszenia:2006-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 47

1.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/47

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5109) (2006/749/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oficjalne ostrzeżenie, a jednemu eksporterowi zakazano wywozu w sezonie 2006/2007.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

W świetle informacji dostarczonej przez Egipt Komisja ustaliła, że nie występuje ryzyko rozprzestrzenienia się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith wraz z wprowadzeniem do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, pod warunkiem że zostaną spełnione szczególne warunki. W związku z tym należy zezwolić na wprowadzenie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L., pochodzących z obszarów wolnych od szkodników w Egipcie, dla sezonu przywozowego 2006/2007. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/4/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

Zgodnie z decyzją Komisji 2004/4/WE (2) wprowadzanie do Wspólnoty bulw Solanum tuberosum L. pochodzących z Egiptu jest z zasady zakazane. Jednakże w sezonie przywozowym 2005/2006 zezwala się na wprowadzanie do Wspólnoty tych bulw z „obszarów wolnych od szkodników” pod określonymi warunkami. W sezonie przywozowym 2005/2006 odnotowano niewielką liczbę przypadków wykrycia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. Egipt przedstawił sprawozdanie na temat przyczyn stwierdzonych przypadków. W sprawozdaniu tym są szczegółowo opisane surowsze środki, które zostały podjęte przez Egipt w odniesieniu do obszarów wolnych od szkodników i eksporterów zaangażowanych we wspomniane przypadki. Niektóre obszary zostały usunięte z wykazu obszarów wolnych od szkodników w sezonie przywozowym 2006/2007. Dwóch zaangażowanych we wspomniane przypadki eksporterów dostało

(6) (7)

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/4/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 „2005/2006” zastępuje się „2006/2007”; b) w ust. 2 „sezonie przywozowym 2005/2006” zastępuje się „sezonie przywozowym, o którym mowa w ust. 1”;

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/35/WE (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 9). (2) Dz.U. L 2 z 6.1.2004, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/840/WE (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 63).

L 302/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.11.2006

2) w art. 3 „sezonu przywozowego 2005/2006” zastępuje się „sezonu przywozowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2”; 3) w art. 4 datę „30 sierpnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 sierpnia 2007 r.”; 4) w art. 7 datę „30 września 2006 r.” zastępuje się datą „30 września 2007 r.”; 5) w Załączniku wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 1 lit. b) ppkt iii) „2005/2006” zastępuje się „2006/2007”; b) w pkt 1 lit. b) ppkt iii) tiret drugie datę „1 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2007 r.”;

c) w pkt 1 lit. b) ppkt xii) datę „1 stycznia 2006 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2007 r.”, d) w ust. 5 akapit drugi „sezonu przywozowego 2005/2006” zastępuje się „sezonu przywozowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 302 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 49 z 20061.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/359/WE w odniesieniu do portów rozładunku kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5142)

 • Dz. U. L302 - 45 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1631/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES IIIa, IIIb,c,d (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L302 - 43 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1630/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 933/2002 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 851/95

 • Dz. U. L302 - 41 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1629/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2006 dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich

 • Dz. U. L302 - 29 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dz. U. L302 - 10 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1627/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do standardowych formularzy służących do zgłaszania pomocy

 • Dz. U. L302 - 7 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L302 - 5 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L302 - 3 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 1 z 20061.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.