Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

Data ogłoszenia:2006-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 13

Strona 1 z 2
4.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2006/752/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (1), w szczególności jej art. 3,

Zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (2), Zjednoczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu decyzji 2004/512/WE i nie jest nią związane, ani nie podlega jej stosowaniu, ponieważ stanowi ona rozwinięcie dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Zjednoczonego Królestwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Ustalenie lokalizacji systemu centralnego i rezerwowego systemu centralnego jest nieodzowne dla rozwoju VIS i jego sieci łączności.

Zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (3), Irlandia nie uczestniczyła w przyjęciu decyzji 2004/512/WE i nie jest nią związana, ani nie podlega jej stosowaniu, ponieważ stanowi ona rozwinięcie dorobku Schengen. Niniejsza decyzja Komisji nie jest zatem skierowana do Irlandii.

(2)

Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 20 lutego 2004 r. dotyczącymi rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) system ten powinien mieć scentralizowaną architekturę i wspólną platformę techniczną z SIS II oraz powinien on znajdować się w tym samym miejscu co system centralny SIS II.

(8)

(3)

Według konkluzji Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen centralna jednostka SIS II powinna być zlokalizowana w Strasburgu, a system zabezpieczenia ciągłości działań w Salzburgu.

(9)

Zgodnie z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii stanowiącego załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dnia 13 sierpnia 2004 r. Dania postanowiła wdrożyć decyzję 2004/512/WE do prawa duńskiego. Decyzja 2004/512/WE jest zatem wiążąca dla Danii w świetle prawa międzynarodowego.

(4)

Komisja powinna poczynić odpowiednie ustalenia z państwami członkowskimi, na terenie których znajduje się system centralny i rezerwowy system centralny VIS w fazie ich rozwoju. Ustalenia te powinny w szczególności określać stosunki pomiędzy różnymi stronami, dostęp właściwych organów i personelu do lokalizacji oraz lokalne wsparcie zapewnione przez państwa członkowskie.

(5)

Niniejsza decyzja nie narusza ustanawianych w przyszłości instrumentów prawnych regulujących tworzenie, funkcjonowanie, eksploatację i lokalizację VIS.

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej oraz Republikę Islandii i Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (4), które mieszczą się w obszarze określonym w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 15 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji

 • Dz. U. L305 - 8 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063) (1)

 • Dz. U. L305 - 6 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L305 - 1 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.