Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 6

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

Data ogłoszenia:2006-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 6

L 305/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/90/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz siódmy do postępu technicznego dyrektywę Rady 96/49/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

jami towarów niebezpiecznych (RID), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/49/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kolejowego transportu towarów niebezpiecznych (1), w szczególności jej art. 8,

(3)

RID jest uaktualniany co dwa lata. W związku z tym zmienioną wersję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 2007 r. Należy zatem 96/49/WE. zmienić Załącznik do dyrektywy

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Załącznik do dyrektywy 96/49/WE odnosi się do regulaminu dotyczącego międzynarodowego przewozu kolePRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych powołanego na mocy art. 9 dyrektywy 96/49/WE,

Artykuł 1 W dyrektywie 96/49/WE wprowadza się następujące zmiany: Załącznik do dyrektywy 96/49/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK Załącznik do regulaminu dotyczącego międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) – dodatek C do konwencji dotyczącej międzynarodowego przewozu kolejowego (COTIF), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. Tekst poprawek w wersji RID z 2007 r. zostanie opublikowany niezwłocznie po udostępnieniu tekstu we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.”.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 lipca 2007 r. Niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie to towarzyszy Artykuł 3

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/110/WE (Dz.U. L 365 z 10.12.2004, str. 24).

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/7

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 305 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 15 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu zapisywalnych dysków kompaktowych (CD+/-R) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i z Malezji

 • Dz. U. L305 - 13 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiająca lokalizację Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) w fazie jego rozwoju (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5161)

 • Dz. U. L305 - 8 z 20064.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca decyzję Komisji 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5063) (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 20064.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/89/WE z dnia 3 listopada 2006 r. dostosowująca po raz szósty do postępu technicznego dyrektywę Rady 94/55/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1633/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 i (WE) nr 1898/2005 w odniesieniu do przyjmowania do składowania masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego oddanego do sprzedaży

 • Dz. U. L305 - 1 z 20064.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1632/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.