Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pn. LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5266) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 17

Strona 1 z 4
7.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pn. „LL RICE 601” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5266)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/754/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i paszy przywożonych z kraju trzeciego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy takie ryzyko nie może być wystarczająco zmniejszone za pomocą środków podjętych przez dane państwa członkowskie.

(3)

Artykuł 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2) przewidują, że żadna genetycznie zmodyfikowana żywność ani pasza nie może zostać wprowadzona do obrotu na rynku Wspólnoty, chyba że jest ona objęta zezwoleniem wydanym zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem. Artykuł 4 ust. 3 i art. 16 ust. 3 tego samego rozporządzenia stanowią, że nie należy zatwierdzać żywności i paszy zmodyfikowanej genetycznie, o ile nie zostało wykazane w sposób właściwy i wystarczający, iż nie wywiera ona szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, nie wprowadza konsumenta ani użytkownika w błąd ani nie odbiega od żywności czy też paszy przeznaczonej do zastąpienia w takim zakresie, że jej normalne spożycie byłoby ze względów żywieniowych niekorzystne dla ludzi lub zwierząt. Artykuł 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewiduje możliwość przyjęcia odpowiednich wspólnotowych

W dniu 18 sierpnia 2006 r. władze Stanów Zjednoczonych Ameryki poinformowały Komisję, że produkty z ryżu zanieczyszczone genetycznie zmodyfikowanym ryżem „LL RICE 601” (zwane dalej „produktami zanieczyszczonymi”), które nie zostały zatwierdzone do wprowadzenia do obrotu na rynku Wspólnoty, zostały znalezione w próbkach ryżu pobranych na rynku USA z ryżu długoziarnistego znajdującego się w obiegu handlowym i pochodzącego ze zbioru z 2005 r. Ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, decyzja Komisji 2006/578/WE z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego, genetycznie zmodyfikowanego organizmu LL RICE 601 w produktach z ryżu (3) wprowadziła czasowy zakaz wprowadzania do obrotu produktów zanieczyszczonych. Te środki nadzwyczajne potwierdziła decyzja Komisji 2006/601/WE (4) uchylająca i zastępująca decyzję 2006/578/WE i nałożyła wymaganie na państwa członkowskie, by zezwalały na wprowadzenie do obrotu niektórych produktów z ryżu pochodzących ze Stanów Zjednoczonych jedynie w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy oryginalne sprawozdanie analityczne sporządzone przez akredytowane laboratorium zaświadczające, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu pod nazwą „LL RICE 601”.

(4)

(2)

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 230 z 24.8.2006, str. 8. (4) Dz.U. L 244 z 7.9.2006, str. 27.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 306 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 15 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15)

 • Dz. U. L306 - 10 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L306 - 3 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

 • Dz. U. L306 - 1 z 20067.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.