Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 11

Strona 1 z 2
8.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

51 859 ton w Belgii, 44 440 ton w Polsce i 27 020 ton na Litwie; oraz odnoszących się do jęczmienia, do wysokości 100 000 ton we Francji, 100 000 ton w Niemczech, 75 000 ton w Finlandii, 58 004 ton w Szwecji, 41 927 ton w Polsce, 28 830 ton w Danii, 24 825 ton w Zjednoczonym Królestwie, 25 787 ton na Litwie, 22 461 ton w Austrii, 6 340 ton w Belgii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Mając na uwadze sytuację na rynkach pszenicy zwyczajnej i żyta we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu, odnoszących się do pszenicy zwyczajnej, do wysokości

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem Załącznika. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 276 z 7.10.2006, str. 58. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1586/2006 (Dz.U. L 294 z 25.10.2006, str. 21).

L 308/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW

Ilości udostępnione do sprzedaży na rynkach wewnętrznych (w tonach) Pszenica zwyczajna Jęczmień Kukurydza Żyto

Państwo członkowskie

Agencja interwencyjna Nazwa, adres i dane kontaktowe

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves/Trierstraat 82 B-1040 Bruxelles/Brussel Tél. (32-2) 287 24 78 Fax (32-2) 287 25 24 E-mail: webmaster@birb.be Státní zemědělský intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ-110 00, Praha 1 Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03 Fax (420) 296 80 64 04 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København V Tél. (45) 33 95 88 07 Fax (45) 33 95 80 34 E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn Tél. (49-228) 6845-3704 Fax 1 (49-228) 6845-3985 Fax 2 (49-228) 6845-3276 E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt 3, 51009 Tartu Tel: (372) 7371 200 Faks: (372) 7371 201 E-post: pria@pria.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 19 z 20068.11.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, str. 294)

 • Dz. U. L308 - 18 z 20068.11.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 15 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L308 - 7 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L308 - 5 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

 • Dz. U. L308 - 3 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L308 - 1 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.