Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 18

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 18

L 308/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wspomnianego wspólnego stanowiska na okres kolejnych 12 miesięcy. Artykuł 2 Rada dokonuje oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB w terminie 6 miesięcy od przyjęcia niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/793/WPZiB (1) dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przewidywało przedłużenie ważności ich krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt na terytorium państw członkowskich, o których mowa we wspólnym stanowisku 2002/400/WPZiB (2), na okres kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie oceny stosowania wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB Rada uważa za właściwe przedłużenie ważności tych zezwoleń na okres kolejnych 12 miesięcy,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Artykuł 1 Państwa członkowskie, o których mowa w art. 2 wspólnego stanowiska 2002/400/WPZiB, przedłużają ważność krajowych zezwoleń na wjazd i pobyt udzielonych na podstawie art. 3

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, str. 80. (2) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 33. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/493/WPZiB (Dz.U. L 181 z 18.5.2004, str. 24).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 19 z 20068.11.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, str. 294)

 • Dz. U. L308 - 15 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L308 - 11 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 7 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L308 - 5 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

 • Dz. U. L308 - 3 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L308 - 1 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.