Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

Data ogłoszenia:2006-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 5

8.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2006 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

W świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2006 r. limity połowowe dla szprota w przedmiotowych strefach powinny zostać zmniejszone. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 51/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Wstępne limity połowowe dla szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE) zostały ustalone w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006. Zgodnie z art. 5 ust. 7 tego rozporządzenia Komisja może zmienić limity połowowe w świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie 2006 r.

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2006 (Dz.U. L 296 z 26.10.2006, str. 1).

L 308/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.11.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany: Pozycja dotycząca zasobów szprota w strefach IIa (wody WE) i IV (wody WE) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Szprot Sprattus sprattus Strefa: IIa (wody WE), IV (wody WE) SPR/2AC4-C

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia Wyspy Owcze TAC

1 787 141 464 1 787 1 787 1 787 1 330 (1) 5 898 155 840 10 000 (2) 9 160 (3) 175 000

Zapobiegawcze TAC. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Łącznie z dobijakowatymi. (2) Mogą być poławiane jedynie na podobszarze IV (wody WE). (3) Ilość tę można poławiać w rejonie IV i VIa na północ od 56° 30′ N. Kwota obejmuje maksymalny przyłów w wysokości 1 832 ton śledzi. Po wyczerpaniu tej kwoty przyłowów połów przez Wyspy Owcze z użyciem sieci o rozmiarze oczek mniejszym niż 32 mm jest zabroniony na wodach Wspólnoty. Każdy przyłów błękitka wlicza się do kwoty błękitka ustanowionej dla obszarów VIa, VIb i VII.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 19 z 20068.11.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, str. 294)

 • Dz. U. L308 - 18 z 20068.11.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 15 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L308 - 11 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 7 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L308 - 3 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L308 - 1 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.