Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 7

Strona 1 z 2
8.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1643/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2,

pozwolenia na wywóz w odniesieniu do danego mięsa. Ponadto tolerancja przewidziana w art. 8 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (5) nie powinna być stosowana do ilości przekraczającej ilość, dla której wydano pozwolenie.

(4)

Konieczne jest określenie charakteru świadectw tożsamości oraz niezbędnych procedur ich stosowania. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2931/79 z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie udzielania pomocy w wywozie produktów rolnych mogących korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwach trzecich (2), w szczególności jego art. 1 ust. 2,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do wywozu do Stanów Zjednoczonych 5 000 ton rocznie wołowiny i cielęciny pochodzącej ze Wspólnoty, świeżej, schłodzonej lub mrożonej, kwalifikującej się do szczególnych regulacji. 2. Mięso określone w ust. 1 musi spełniać wymagania w zakresie ochrony zdrowia ustanowione przez państwo trzecie przywozu i pochodzić od zwierząt ubitych nie wcześniej niż dwa miesiące przed przeprowadzeniem odprawy celnej w celu wywozu. Artykuł 2 W momencie odprawy celnej mięsa w celu wywozu wydane zostaje, na żądanie osoby wnioskującej, świadectwo tożsamości określone w art. 3, po okazaniu pozwolenia na wywóz określonego w art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1445/95 (6) i świadectwa weterynaryjnego z datą uboju zwierząt, z których pochodzi mięso, o jakie wnioskowano na mocy art. 12 tego rozporządzenia. Artykuł 3 1. Świadectwo tożsamości sporządza się na formularzu odpowiadającym wzorowi z załącznika I, w co najmniej jednej kopii.

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 7). (6) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 35.

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2973/79 z dnia 21 grudnia 1979 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania przyznawania pomocy w odniesieniu do wywozu produktów z wołowiny i cielęciny, które mogą korzystać ze szczególnych regulacji przywozowych w państwie trzecim (3), zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno więc zostać skodyfikowane.

(2)

Stany Zjednoczone Ameryki stosują szczególne ustalenia dla ilości 5 000 ton rocznie wołowiny i cielęciny pochodzącej ze Wspólnoty i spełniającej określone wymagania. Jednym z tych wymagań jest zaopatrzenie mięsa w świadectwo tożsamości wydane przez państwo członkowskie dokonujące wywozu.

(3)

Świadectwa tożsamości wydaje się jedynie dla 5 000 ton kwalifikujących się do szczególnych ustaleń. Dlatego należy uwzględnić zezwolenie Komisji przed wydaniem

zmie307 zmie225

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 334 z 28.12.1979, str. 8. 3) Dz.U. L 336 z 29.12.1979, str. 44. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2006 (Dz.U. L z 17.8.2006, str. 21). (4) Patrz: załącznik II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 308 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L308 - 19 z 20068.11.2006

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz.U. L 157 z 10.6.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, str. 294)

 • Dz. U. L308 - 18 z 20068.11.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/755/WPZiB z dnia 7 listopada 2006 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L308 - 15 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1645/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L308 - 11 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1644/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L308 - 5 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1642/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla zasobów szprota w strefach ICES IIa (wody WE) i IV (wody WE)

 • Dz. U. L308 - 3 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1641/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L308 - 1 z 20068.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1640/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.