Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

Data ogłoszenia:2006-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 1

9.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1646/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 i art. 299 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

widzianych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r.

(3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2) zezwala na odstępstwa od art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (3) oraz od art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (4). W związku z kompromisem politycznym dotyczącym Europejskiego Funduszu Rybackiego, osiągniętym przez Radę dnia 19 czerwca 2006 r., oraz w celu uwzględnienia specyficznej sytuacji strukturalnej, społecznej i gospodarczej sektora rybołówstwa w regionach najbardziej oddalonych, okres obowiązywania odstępstw prze-

Ze względu na przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 639/2004 okres obowiązywania odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 5 powinien zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. w celu umożliwienia wprowadzania do floty zdolności, które skorzystały z pomocy publicznej na wymianę statków rybackich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 639/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 4 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”; 2) w art. 2 ust. 5 datę „31 grudnia 2007 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2008 r.”; 3) w art. 6 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9. 3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 9 z 20069.11.2006

  2006/756/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/4/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L309 - 6 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L309 - 4 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 2 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.