Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

Data ogłoszenia:2006-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 2

L 309/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1647/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 123 ust. 5, uwzględniając wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7) (6)

Na mocy decyzji Rady 2006/495/WE z dnia 11 lipca 2006 r., zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu WE w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (4), Słowenia spełnia warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty i derogacja w stosunku do Słowenii zostaje uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. Wprowadzenie euro w Słowenii wymaga rozszerzenia na Słowenię obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzenia euro określonych w rozporządzeniu (WE) nr 974/98. Słoweński plan wprowadzenia wspólnej waluty przewiduje, że banknoty i monety euro powinny stać się prawnym środkiem płatniczym w tym państwie członkowskim jednocześnie z przyjęciem euro jako waluty. Przyjęcie euro i wymiana pieniądza gotówkowego powinno nastąpić zatem dnia 1 stycznia 2007 r. Nie należy stosować okresu stopniowego wycofywania. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 974/98,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) stanowi o zastąpieniu walutą euro walut tych państw członkowskich, które spełniały warunki konieczne do przyjęcia jednej waluty w momencie, w którym Wspólnota rozpoczęła trzeci etap unii gospodarczej i walutowej. Rozporządzenie (WE) nr 2596/2000 (3) zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu zastąpienia waluty Grecji przez walutę euro. Rozporządzenie (WE) nr 2169/2005 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 974/98 w celu przygotowania do przyszłego wprowadzenia euro w państwach członkowskich, które nie przyjęły jeszcze euro jako wspólnej waluty. Zgodnie z art. 4 aktu dotyczącego warunków przystąpienia z 2003 r. Słowenia jest państwem członkowskim objętym derogacją w rozumieniu art. 122 Traktatu WE.

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 10. (2) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2169/2005 (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2.

(4) Dz.U. L 195 z 15.7.2006, str. 25.

9.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/3

ZAŁĄCZNIK W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 974/98 dodaje się następujący wiersz między wierszami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

Państwo członkowskie korzystające z okresu stopniowego wycofywania

Państwo członkowskie

Data przyjęcia euro

Data wymiany pieniądza gotówkowego

„Słowenia

1 stycznia 2007 r.

1 stycznia 2007 r.

Nie”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 9 z 20069.11.2006

  2006/756/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/4/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L309 - 6 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L309 - 4 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 1 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.