Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2006-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 6

Strona 1 z 2
L 309/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1649/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego

(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

obliczona na podstawie najniższej stawki, była wypłacona, kiedy tylko produkt zostanie poddany specjalnej procedurze określonej tym rozporządzeniem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1) (4)

W ramach specjalnych uzgodnień z niektórymi państwami trzecimi stawka refundacji, stosowana dla wywozu do tych państw pewnych produktów z sektora jaj i mięsa drobiowego, może być niższa, a czasami znacznie niższa niż refundacja normalnie stosowana. Czasami również nie określa się żadnej refundacji. Najniższa stawka refundacji również wynika z faktu, że nie określono żadnej refundacji. W przypadku nieokreślenia refundacji wywozowej środki wprowadzone w Stanach Zjednoczonych gwarantują, że produkty, które zakwalifikowały się do refundacji wywozowej do innych miejsc przeznaczenia, nie mogą być przywożone do tego kraju. Należy przewidzieć wyjątek przy obliczaniu najniższej stawki refundacji do wywozu do Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie pokazuje, iż omawiane produkty mogą kwalifikować się jako ten wyjątek nie tylko w związku ze stosowaniem art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr (WE) nr 800/1999, lecz również w związku ze stosowaniem art. 4 ust. 1 i 7 oraz art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

(5)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 109/80 z dnia 18 stycznia 1980 r. w sprawie stosowania najniższej stawki zwrotu wywozowego do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego (3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione (4). W celu zapewnienia jego jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować. W przypadkach, w których refundacja wywozowa różni się w zależności od miejsca przeznaczenia, art. 18 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (5) stanowi, że część refundacji, obliczona na podstawie najniższej stawki refundacji, stosowanej w dniu zakończenia wywozowych formalności celnych, ma być wypłacona po dostarczeniu dowodu, że produkt opuścił terytorium celne Wspólnoty. Przepisy art. 4 ust. 1 i 7 oraz art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do produktów rolnych (6) zezwalają, aby część refundacji,

(2)

(7)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (3)

Artykuł 1 Fakt, że nie określono refundacji do produktów objętych kodami CN 0105 11, 0105 12, 0105 19, 0207 (wyłączając 0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 oraz 0207 36 89), 0407, 0408, 1602 32, które są wywożone do Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie jest brany pod uwagę:

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. (3) Dz.U. L 14 z 19.1.1980, str. 30. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49). (4) Patrz: załącznik I. (5) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5). (6) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 9 z 20069.11.2006

  2006/756/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/4/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L309 - 4 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 2 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

 • Dz. U. L309 - 1 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.