Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 9

Tytuł:

2006/756/WPZiBDecyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Darfur/4/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2006-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 9

9.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/9

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA DARFUR/4/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (2006/756/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

działania wspierającego i jest odpowiedzialny za kwestie personalne i dyscyplinarne.

(4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/557/WPZiB z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, kierując się zaleceniem SPUE, zaproponował mianowanie pana Åke ROGHE szefem Zespołu Policyjnego UE/doradcą ds. policyjnych SPUE. Zgodnie z art. 4 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do mianowania szefa Zespołu Policyjnego UE/doradcy ds. policyjnych SPUE,

(5)

W dniu 5 lipca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/468/WPZiB (2) przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (SPUE). SPUE zapewnia między innymi koordynację i spójność pomocy udzielanej przez Unię misji Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie (AMIS). Zgodnie z art. 5 ust. 2 wspólnego działania 2005/557/WPZiB Komórka Koordynacyjna UE w Addis Abebie (KKA), działająca pod zwierzchnictwem SPUE i składająca się z doradcy ds. politycznych, doradcy ds. wojskowych i doradcy ds. policyjnych, zarządza bieżącą koordynacją ze wszystkimi właściwymi podmiotami UE oraz z Centrum Kontroli Administracyjnej i Zarządzania (CKAiZ) w ramach struktury dowodzenia Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w celu zagwarantowania spójnego i terminowego wsparcia UE na rzecz AMIS. Doradca ds. policyjnych SPUE, pełniący również funkcję szefa Zespołu Policyjnego UE, odpowiada za zarządzanie bieżącą koordynacją policyjnych działań wspierających UE. Szef Zespołu Policyjnego UE/doradca ds. policyjnych obejmuje bieżące zarządzanie elementem policyjnym

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Pan Åke ROGHE zostaje niniejszym mianowany szefem Zespołu Policyjnego UE/doradcą ds. policyjnych Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 1 listopada 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 października 2006 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

T. TANNER

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 188 z 20.7.2005, str. 46. (2) Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 38.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 309 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L309 - 6 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1649/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora jaj i mięsa drobiowego (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L309 - 4 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1648/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L309 - 2 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1647/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro

 • Dz. U. L309 - 1 z 20069.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.