Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 31 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie na rynek chleba żytniego z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 115) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 31 POZ 21

Strona 1 z 2
3.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie na rynek chleba żytniego z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 115)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/59/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki oddziaływania na β-karoten”, że nie zaobserwowano żadnych dodatkowych korzyści ze spożywania ilości większych niż 3 g na dzień oraz iż większe ilości mogą wywołać skutki niepożądane. Rozsądne jest zatem ograniczanie spożycia sterolu roślinnego do 3 g na dzień.

(7)

W dniu 21 września 2000 r. Karl Fazer Ltd. skierował wniosek do właściwych władz Finlandii o wprowadzenie żywności z dodatkiem fitosteroli na rynek jako nowej żywności lub nowych składników żywności.

(8)

Ponadto SCF w swej opinii z dnia 5 marca 2003 r. dotyczącej wniosku o zatwierdzenie żywności wzbogaconej o sterole roślinne powtórzył swoje obawy dotyczące łącznego spożycia różnej żywności z dodatkiem fitosteroli. Jednocześnie SCF potwierdził w związku z wnioskiem Oy Karl Fazer Ab, że dodanie fitosteroli do szerokiego zakresu produktów piekarniczych jest bezpieczne.

(2)

W dniu 29 stycznia 2001 r. właściwe władze Finlandii wydały sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wniosku. W sprawozdaniu dotyczącym wstępnej oceny właściwy organ Finlandii powołany do oceny żywności stwierdził, że spożycie fitosteroli/fitostanoli jest bezpieczne dla ludzi. W dniu 13 marca 2001 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim Państwom Członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia, zgłoszony został uzasadniony sprzeciw wobec wprowadzenia na rynek danego produktu zgodnie z przepisami wyżej wymienionego artykułu. Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) stwierdził w swojej opinii z dnia 26 września 2002 r. dotyczącej „Ogólnego stanowiska wobec prawdopodobieństwa wystąpienia długoterminowych skutków spożycia podwyższonych ilości fitosteroli pochodzących z różnych źródeł pokar-

(3)

W reakcji na obawy dotyczące łącznego spożycia różnych produktów zawierających fitosterole/fitostanole firma Oy Karl Fazer Ab w konsekwencji wyraziła zgodę na ograniczenie pierwotnego stosowania wyżej wymienionych składników do chleba żytniego.

(9)

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli (2) zapewnia konsumentowi konieczne informacje, których znajomość umożliwia zapobieganie nadmiernemu spożyciu dodatkowych fitosteroli.

(5)

(10)

(6)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał pozytywnej opinii. Dlatego w dniu 22 sierpnia 2005 r. Komisja przedłożyła Radzie wniosek zgodnie z art. 5 ust. 4 decyzji Rady 1999/468/WE (3), nakładający na nią obowiązek podjęcia działań w ciągu 3 miesięcy.

(11)

Ponieważ Rada nie podjęła działań w ciągu wymaganego okresu czasu, decyzja powinna zostać obecnie przyjęta przez Komisję,

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 31 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 24 z 20063.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca załącznik C do dyrektywy Rady 89/556/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierzęcia w handlu wewnątrzwspólnotowym zarodkami bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 193) (1)

 • Dz. U. L31 - 18 z 20063.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie na rynek chleba żytniego z dodatkiem fitosteroli/fitostanoli jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 42) (1)

 • Dz. U. L31 - 17 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L31 - 16 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L31 - 14 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L31 - 13 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L31 - 12 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L31 - 10 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 94/2006

 • Dz. U. L31 - 9 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 18. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L31 - 7 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L31 - 5 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 3 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L31 - 3 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L31 - 1 z 20063.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.