Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 1

Strona 1 z 6
10.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ryny wysyłanej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

2. Wniosek Dnia 13 lutego 2006 r. Komisja otrzymała wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL (zwany dalej „wnioskiem”). Wniosek został złożony przez Europejską Radę ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) (zwaną dalej „wnioskodawcą”) w imieniu jedynego producenta we Wspólnocie.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie, że nastąpiła zmiana w strukturze handlu po nałożeniu obowiązujących środków antydumpingowych i środków przeciwdziałających obejściu ceł na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL, polegająca na znacznym wzroście przywozu tego samego produktu z Indonezji i Malezji.

A. PROCEDURA

(5)

1. Obowiązujące środki

(1)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia, rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 (2) (zwanym dalej „rozporządzeniem pierwotnym”), Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe w wysokości 3 479 EUR za tonę przywożonej kumaryny objętej kodem CN ex 2932 21 00 pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”).

(6)

Istnieje przypuszczenie, że wspomniana zmiana w strukturze handlu wynika z dokonywanego w Indonezji i Malezji przeładunku kumaryny pochodzącej z ChRL. Stwierdzono ponadto, że nie było wystarczającej racjonalnej przyczyny ani uzasadnienia ekonomicznego takiej zmiany, innych niż istnienie środków antydumpingowych nałożonych na przywóz kumaryny pochodzącej z ChRL.

(2)

W grudniu 2004 r., po stwierdzeniu występowania praktyk związanych z obchodzeniem ceł za pośrednictwem Indii i Tajlandii, środki zostały rozszerzone rozporządzeniem (WE) nr 2272/2004 (3) na przywóz kuma-

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 123 z 9.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1854/2003 (Dz.U. L 272 z 23.10.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 18.

Wreszcie, wnioskodawca przedstawił dowody na to, że skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na kumarynę pochodzącą z ChRL zostały osłabione pod względem ilości i cen. Znaczna wielkość przywozu kumaryny z Indonezji i Malezji prawdopodobnie zastąpiła przywóz kumaryny z ChRL. Ponadto istniały wystarczające dowody na to, że wzrost przywozu nastąpił po cenach znacznie poniżej poziomu niewyrządzającego szkodę ustalonego w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków, oraz że wystąpił dumping w odniesieniu do normalnych wartości wcześniej określonych dla kumaryny pochodzącej z ChRL.

L 311/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 56 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315) (1)

 • Dz. U. L311 - 51 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5311) (1)

 • Dz. U. L311 - 49 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. ustalająca na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz pomocy przejściowej przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5306)

 • Dz. U. L311 - 46 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281) (1)

 • Dz. U. L311 - 31 z 200610.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (1)

 • Dz. U. L311 - 30 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L311 - 29 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L311 - 27 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 25 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 21 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 18 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L311 - 17 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L311 - 15 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 13 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 8 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1652/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 6 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.