Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 46

L 311/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/759/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nego w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus na poziomie produkcji pierwotnej.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Do osiągnięcia celu wspólnotowego państwa członkowskie ustanowią krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus i przedstawią je Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. Niektóre państwa członkowskie przedstawiły swoje krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus. Programy te uznano za zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie weterynarii, a w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003. W związku z tym należy zatwierdzić wspomniane krajowe programy zwalczania salmonelli. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Celem rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 jest zapewnienie podjęcia właściwych i skutecznych środków w zakresie wykrywania i zwalczania salmonelli oraz innych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych na wszystkich stosownych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, w szczególności na etapie produkcji pierwotnej, w celu ograniczenia występowania tych czynników i zmniejszenia zagrożenia, jakie stanowią one dla zdrowia publicznego. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 (2) ustanowiono cel wspólnotowy polegający na ograniczeniu występowania wszystkich serotypów salmonelli o znaczeniu dla zdrowia publicz-

(5)

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1003/2005 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 12). (2) Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1168/2006 (Dz.U. L 211 z 1.8.2006, str. 4).

Artykuł 1 Zatwierdza się krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w Załączniku.

10.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/47

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 311/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2006

ZAŁĄCZNIK Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Węgry Holandia Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 56 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315) (1)

 • Dz. U. L311 - 51 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5311) (1)

 • Dz. U. L311 - 49 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. ustalająca na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz pomocy przejściowej przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5306)

 • Dz. U. L311 - 31 z 200610.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (1)

 • Dz. U. L311 - 30 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L311 - 29 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L311 - 27 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 25 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 21 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 18 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L311 - 17 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L311 - 15 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 13 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 8 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1652/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 6 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 1 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.