Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 56

L 311/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/762/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

chorobę niebieskiego języka, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych pochodzących z lub przewożonych przez obszar dotknięty chorobą.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i 6, a także mając na uwadze, co następuje: W dniu 10 października 2006 r. Bułgaria poinformowała Komisję o wykryciu przeciwciał choroby niebieskiego języka u kóz objętych nadzorem w gminie Sliwarowo, w okręgu administracyjnym Burgas, w południowowschodniej części Bułgarii położonej przy granicy z Turcją („obszar dotknięty chorobą”). W związku z faktem, iż Bułgaria ma przystąpić do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., władze tego kraju poinformowały Komisję, że wprowadziły zakaz przemieszczania zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą zgodnie z dyrektywą Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (2) oraz z decyzją Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (3). Rozprzestrzenienie się choroby niebieskiego języka z obszaru dotkniętego chorobą stanowiłoby poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie. W oczekiwaniu na dalsze wyniki badań epidemiologicznych i laboratoryjnych konieczne jest zawieszenie przywozu żywych zwierząt z gatunków podatnych na

(5)

Biorąc pod uwagę fakt, że nasienie, komórki jajowe i zarodki uzyskane przed dniem 1 lipca 2006 r. nie mogą stanowić zagrożenia, zawieszenie przywozu dotyczy jedynie nasienia, komórek jajowych i zarodków uzyskanych po tej dacie.

(6)

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji zostaną przy najbliższej sposobności poddane przeglądowi podczas kolejnego posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w świetle rozwoju sytuacji i rezultatów dalszych badań przeprowadzonych przez Bułgarię.

(7)

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie zawieszają przywóz żywych zwierząt z gatunków podatnych na chorobę niebieskiego języka pochodzących z lub przewożonych przez terytorium lub części terytorium określone w Załączniku.

(3)

2. Państwa członkowskie zawieszają przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków pobranych lub uzyskanych od dnia 1 lipca 2006 r. i pochodzących z terytorium lub części terytorium określonych w Załączniku.

(4)

Artykuł 2 Państwa członkowskie zmieniają środki stosowane względem wymiany handlowej w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób upowszechniają informację o przyjętych środkach. Niezwłocznie informują o nich Komisję.

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (3) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/693/WE (Dz.U. L 283 z 14.10.2006, str. 52).

10.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/57

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Części terytorium Bułgarii, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2:

Kod ISO kraju Nazwa kraju Opis części terytorium

BG

Bułgaria

Okręg administracyjny: — Burgas

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 51 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5311) (1)

 • Dz. U. L311 - 49 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. ustalająca na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz pomocy przejściowej przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5306)

 • Dz. U. L311 - 46 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281) (1)

 • Dz. U. L311 - 31 z 200610.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (1)

 • Dz. U. L311 - 30 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L311 - 29 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L311 - 27 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 25 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 21 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 18 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L311 - 17 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L311 - 15 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 13 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 8 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1652/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 6 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 1 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.