Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2

5. OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM (9)

Dochodzenie obejmowało okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r.

10.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/7

6. WYNIKI DOCHODZENIA (10)

W trakcie dochodzenia ustalono, że przedsiębiorstwo było powiązane z innym wytwórcą produktu objętego postępowaniem w ChRL, który jednakże nie przedłożył odpowiedzi na formularz wniosku o MET w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia. Należy zauważyć, że badanie, czy grupa powiązanych przedsiębiorstw jako całość spełnia warunki MET, jest stałą praktyką Komisji. Uznaje się to za konieczne w celu zapobieżenia dokonywaniu przez grupę przedsiębiorstw sprzedaży, w przypadku nałożenia środków, za pośrednictwem jednego powiązanego przedsiębiorstwa należącego do tej grupy. Dlatego w przypadku gdy spółka zależna lub jakiekolwiek inne powiązane przedsiębiorstwo jest producentem lub sprzedawcą produktu objętego postępowaniem, wszystkie takie powiązane przedsiębiorstwa muszą przedłożyć odpowiedzi na formularz wniosku o MET, aby umożliwić zbadanie czy one również spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. W związku z tym, jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg, nie można stwierdzić, czy cała grupa spełnia wszystkie warunki MET. Ponadto na podstawie dostępnych informacji nie można było określić, czy przedsiębiorstwo spełniało wymogi art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Komisja poinformowała przedsiębiorstwo o powyższych wnioskach. Przedsiębiorstwo to oświadczyło, że nie jest

już zainteresowane współpracą w tym postępowaniu przeglądowym.

7. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (14)

(11)

Powyższe wyniki prowadzą do wniosku, że częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem produkowanego przez Giant China powinien zostać zakończony, a środki opisane w motywie 1 powinny zostać utrzymane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Częściowy przegląd okresowy, na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, dotyczący środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów produkowanych przez Giant China Co. Ltd. i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1524/2000, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, zostaje niniejszym zakończony. 2. Obowiązujące obecnie środki antydumpingowe w odniesieniu do Giant China Co. Ltd. zostają utrzymane. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(12)

(13)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r. W imieniu Rady

E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 56 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315) (1)

 • Dz. U. L311 - 51 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5311) (1)

 • Dz. U. L311 - 49 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. ustalająca na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz pomocy przejściowej przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5306)

 • Dz. U. L311 - 46 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281) (1)

 • Dz. U. L311 - 31 z 200610.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (1)

 • Dz. U. L311 - 30 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L311 - 29 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L311 - 27 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 25 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 21 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 18 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L311 - 17 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L311 - 15 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 13 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 8 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1652/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 1 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.