Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6

Strona 1 z 2
L 311/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1651/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

Częściowy przegląd okresowy został zatem rozpoczęty w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność opartą na warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego lub czy spełnia ono ewentualnie wymagania pozwalające na objęcie go indywidualnym cłem ustanowionym zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, a jeżeli tak, w celu ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu dla przedsiębiorstwa, a w przypadku stwierdzenia dumpingu – poziomu cła, któremu powinien podlegać przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem.

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

3. PROCEDURA

a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

Komisja oficjalnie poinformowała Giant China, przemysł wspólnotowy i władze ChRL o wszczęciu dochodzenia. Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia.

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących, między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1524/2000 (2) („rozporządzenie pierwotne”).

(6)

2. OBECNE DOCHODZENIE (2)

Dnia 10 stycznia 2006 r. Komisja w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) wszczęła z własnej inicjatywy dochodzenie na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Zakres przeglądu jest ograniczony do aspektów dumpingu dotyczących tylko jednego eksportującego producenta rowerów – Giant China Co. Ltd. (zwanego dalej „Giant China” lub „przedsiębiorstwem”).

W celu umożliwienia wspomnianemu przedsiębiorstwu złożenia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynkowych („MET”) lub o indywidualne traktowanie („IT”), Komisja przesłała formularze wniosków przedsiębiorstwu i władzom ChRL. W następstwie powyższego od Giant China i jego przedsiębiorstwa powiązanego wpłynęły wnioski o MET.

(7)

Przeprowadzono wizytację na terenie zakładów Giant China i jego powiązanego przedsiębiorstwa Giant Chengdu Co., Ltd.

4. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM (3)

Komisja posiadała wystarczające dowody uprawdopodobniające, że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obecnie obowiązujące środki, zmieniły się i że zmiany te są trwałe. Według informacji posiadanych przez Komisję przedsiębiorstwo prowadziło działalność opartą na warunkach gospodarki rynkowej, na co wskazywał fakt, że wydawało się ono spełniać kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(8)

Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z definicją w art. 1 rozporządzenia pierwotnego, są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki – rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z ChRL (zwane dalej „produktem objętym postępowaniem”), obecnie objęte kodami CN ex 8712 00 10, 8712 00 30 i ex 8712 00 80.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 1). (3) Dz.U. C 5 z 10.1.2006, str. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 311 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 56 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych przeciw chorobie niebieskiego języka w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5315) (1)

 • Dz. U. L311 - 51 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5311) (1)

 • Dz. U. L311 - 49 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2006 r. ustalająca na rok gospodarczy 2006/2007 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji, dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz pomocy przejściowej przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5306)

 • Dz. U. L311 - 46 z 200610.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. zatwierdzająca niektóre krajowe programy zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5281) (1)

 • Dz. U. L311 - 31 z 200610.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/92/WE z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, dichlorfosu, etionu i folpetu (1)

 • Dz. U. L311 - 30 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1661/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L311 - 29 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1660/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L311 - 27 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1659/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 25 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1658/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 21 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1657/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L311 - 18 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1656/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L311 - 17 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1655/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L311 - 15 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1654/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L311 - 13 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 8 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1652/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. kończące przegląd pod kątem nowego eksportera wszczęty na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz syntetycznych, poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L311 - 1 z 200610.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1650/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny wysyłanej z Indonezji lub Malezji, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indonezji lub Malezji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.