Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 15

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/773/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Data ogłoszenia:2006-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 15

14.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/15

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/773/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2. Art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z Misją wynosi 1 696 659 EUR w 2005 r. i 5 903 341 EUR w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 24 maja 2007 r.”; 3. Art. 16 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Niniejsze wspólne działanie wygasa w dniu 24 maja 2007 r.”; 4. Art. 17 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 17 Niniejsze wspólne działanie podlega przeglądowi najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 25 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah) (1) na okres 12 miesięcy. W umowie uzgodnionej przez rząd Izraela i władze Autonomii Palestyńskiej ustalono, że wstępny 12miesięczny mandat misji może zostać przedłużony o następne 6 miesięcy, chyba że wszystkie strony postanowią zakończyć Misję. W dniu 15 września 2006 r. Rada ponownie zapewniła o swoim stałym zaangażowaniu w EU BAM Rafah. Zarówno strona palestyńska, jak i izraelska, wyraziły zgodę na przedłużenie EU BAM Rafah, zgodnie z art. V uzgodnionej umowy w sprawie Misji Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah na granicy Strefy Gazy i Egiptu. Wspólne działanie 2005/889/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 listopada 2006 r. Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/889/WPZiB niniejszym wprowadza się następujące zmiany: 1. Skreśla się art. 3; W imieniu Rady

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 28.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L313 - 5 z 200614.11.2006

    Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

  • Dz. U. L313 - 3 z 200614.11.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L313 - 1 z 200614.11.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.