Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

Data ogłoszenia:2006-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 5

Strona 1 z 6
14.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 313/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2006 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (2006/772/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebedących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej i stanowiące o poborze rozszerzonego cła z tytułu takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 (2) („rozporządzenie rozszerzające”), utrzymane rozporządzeniem Rady (WE) nr 1524/2000 (3),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 rozszerzenia cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (4) („rozporządzenie zwalniające”), utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000, w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 55. (3) Dz.U. L 175 z 14.7.2000, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 1). (4) Dz.U. L 17 z 21.1.1997, str. 17.

L 313/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2006

a także mając na uwadze, co następuje: Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego pewna liczba montowni rowerów złożyła wniosek zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej („rozszerzone cło antydumpingowe”). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym kolejne wykazy wnioskodawców (1), dla których, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, została zawieszona płatność rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu przez nich podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu.

(1)

(2)

W następstwie ostatniego ogłoszenia wykazu stron poddanych weryfikacji (2) wskazano okres weryfikacji. Okres ten został określony od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. Do wszystkich stron poddanych weryfikacji rozesłano kwestionariusz z pytaniami o informacje dotyczące działań montażowych prowadzonej w odpowiednim okresie weryfikacji.

A. WNIOSKI

O

ZWOLNIENIE,

W

STOSUNKU DO KTÓRYCH ZAWIESZENIE

UPRZEDNIO

PRZYZNANO

A.1. Dopuszczalne wnioski o zwolnienie

(3)

Komisja otrzymała od stron wymienionych w poniższej tabeli 1 wszystkie informacje wymagane w celu określenia dopuszczalności ich wniosków. Dostarczone informacje zostały zbadane i zweryfikowane, w miarę potrzeby, w zakładach zainteresowanych stron. W oparciu o wymienione informacje Komisja uznała, iż wnioski złożone przez strony wymienione w poniższej tabeli 1 są dopuszczalne zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 313 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L313 - 15 z 200614.11.2006

    Wspólne działanie Rady 2006/773/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

  • Dz. U. L313 - 3 z 200614.11.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1675/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

  • Dz. U. L313 - 1 z 200614.11.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1674/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.