Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 18

Strona 1 z 4
L 314/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

Zakłócenia w handlu zdolne do zaburzenia organizacji rynków często są powodowane przez produkty sztucznie przemieszczane w związku z rozszerzeniem i niestanowiące części normalnych zapasów danego państwa. Nagromadzenie takich ilości nadwyżek może również spowodować zakłócenie konkurencji, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie wspólnej organizacji rynków. Nadwyżki zapasów mogą także wynikać z produkcji krajowej. Należy zatem wprowadzić przepisy o zapobiegawczych opłatach nakładanych na nadwyżki zapasów w nowych państwach członkowskich.

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

i

Rumunii,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uniknięcia ryzyka zakłóceń w handlu, które mogłyby wpłynąć na wspólną organizację rynków rolnych w związku z przystąpieniem dnia 1 stycznia 2007 r. dwóch nowych państw do Unii Europejskiej, należy przyjąć środki przejściowe.

(5)

Należy wprowadzić przepisy uniemożliwiające podmiotom gospodarczym unikanie stosowania opłat nakładanych na towary w swobodnym obrocie, ustanowionych w art. 4, poprzez wprowadzanie towarów, które już dopuszczono do swobodnego obrotu we Wspólnocie składającej się z 25 państw lub w nowym państwie członkowskim przed przystąpieniem w ramach systemu zawieszającego, do tymczasowego składowania lub objęcie ich czynnościami lub procedurami określonymi w art. 4 ust. 15 lit. b) i ust. 16 lit. b)–g) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

(2)

Zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (1) produkty nie podlegają refundacji, jeżeli nie opuściły obszaru celnego Wspólnoty w ciągu 60 dni od przyjęcia zgłoszenia wywozowego. Obowiązek opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty w ciągu 60 dni od przyjęcia zgłoszenia wywozowego jest także podstawowym wymogiem zwolnienia zabezpieczenia związanego z pozwoleniem zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2). Ponieważ granice wewnętrzne zostaną usunięte wraz z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE, produkty wywożone ze Wspólnoty składającej się z 25 państw we wszystkich przypadkach będą musiały opuścić obszar celny Wspólnoty najpóźniej dnia 31 grudnia 2006 r., w tym także w przypadku gdy zgłoszenie wywozowe zostało przyjęte na mniej niż 60 dni przed datą przystąpienia.

zmie105 zmie234

Należy zapobiec temu, aby towary, względem których refundacje wywozowe wypłacono przed dniem 1 stycznia 2007 r., korzystały z ponownej refundacji w przypadku wywiezienia do krajów trzecich po dniu 31 grudnia 2006 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są niezbędne i właściwe oraz powinno się je stosować w jednolity sposób. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

(6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia: a) „Wspólnota składająca się z 25 państw” oznacza Wspólnotę w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r.;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.