Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 28 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 28 - Strona 2

Strona 2 z 4

rodzajów usług określonych w pkt 2, 3 i 4 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy: a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi; b) mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkalnych; c) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi). Artykuł 3 Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapity pierwszy i czwarty dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Grecję, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących rodzajów usług określonych w pkt 1, 2 i 4 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy: a) drobne naprawy:

(8)

Ponadto Republika Czeska, Węgry i Polska, podobnie jak Grecja, złożyły wnioski o upoważnienie do stosowania, w drodze wyjątku, stawki obniżonej w odniesieniu do usług należących do trzech kategorii wymienionych w załączniku K. W każdym z tych czterech państw członkowskich obniżenie stawki podatku w trzeciej z wybranych kategorii może mieć jedynie nieznaczny wpływ ekonomiczny.

(9)

Aby umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim dalsze stosowanie stawek obniżonych w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych, przewidzianych w decyzji 2000/185/WE, niniejsza decyzja powinna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r.

(10)

Niniejsza decyzja nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Wspólnoty z tytułu VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

— rowerów, — butów i wyrobów skórzanych, — odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki); b) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych w starym budownictwie (budynki dawno oddane do użytku), z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi; c) usługi pomocy w gospodarstwach domowych (na przykład pomoc domowa, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi). Artykuł 4 Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Hiszpanię, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących rodzajów usług określonych w pkt 2 i 5 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy: a) prace murarskie związane z naprawą prywatnych budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi; b) fryzjerstwo.

Artykuł 1 Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Belgię, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do dwóch następujących rodzajów usług określonych w pkt 1 i 2 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy:

a) drobne naprawy: — rowerów, — butów i wyrobów skórzanych, — odzieży i wyrobów włókienniczych użytku domowego (w tym poprawki i przeróbki);

b) remonty i naprawy prywatnych, ponadpięcioletnich budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi.

Artykuł 2 Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy i czwarty dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Republikę Czeską, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących

L 314/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2006

Artykuł 5 Zgodnie z art. 28 ust. 6 akapit pierwszy dyrektywy 77/388/EWG upoważnia się Francję, w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., do stosowania stawki obniżonej w odniesieniu do trzech następujących rodzajów usług określonych w pkt 2 i 3 i 4 załącznika K do wyżej wymienionej dyrektywy: a) remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych oddanych do użytku przed co najmniej dwoma laty, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługi; b) usługi pomocy w gospodarstwach domowych; c) mycie okien i sprzątanie w prywatnych budynkach mieszkalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 28 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.