Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 37

15.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/777/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(5)

i uchylającej decyzję 2006/274/WE (3), Niemcy miały obowiązek podjąć pewne środki ochronne w związku z tą chorobą. Środki te obejmują zapobiegawczy ubój we wszystkich gospodarstwach, w których hoduje się świnie zlokalizowanych w obszarze zapowietrzonym potwierdzonego ogniska choroby w gminie Borken w Północnej Nadrenii-Westfalii.

a także mając na uwadze, co następuje:

Niemcy podjęły odpowiednio niezbędne środki stosowane w stanach zagrożenia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu klasycznego pomoru świń.

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustala procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. W celu wsparcia jak najszybszego zwalczenia klasycznego pomoru świń, Wspólnota może wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowane poniesione przez państwa członkowskie.

(6)

W dniu 12 września 2006 r. Niemcy dostarczyły informacji wstępnych wymaganych do przyznania wsparcia finansowego Wspólnoty zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(7)

(2)

Wypłata wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz środków stosowanych w stanach zagrożenia w celu zwalczania klasycznego pomoru świń podlega zasadom określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (2). Rozporządzenie stosuje się do wkładu finansowego Wspólnoty przyznawanego państwom członkowskim w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych, określonych w tym rozporządzeniu, dotyczących niektórych środków zwalczania chorób w sytuacjach, o których mowa w art. 3 ust. 1 decyzji 90/424/EWG.

Niemcy w pełni wypełniły swoje zobowiązania techniczne i administracyjne określone w art. 3 decyzji 90/424/EWG oraz w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(8)

Warunkiem wypłaty wkładu finansowego Wspólnoty musi być rzeczywiste przeprowadzenie zaplanowanych działań i dostarczenie przez władze wszelkich niezbędnych informacji w ustalonym terminie.

(9)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

W 2006 r. w Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Pojawienie się tej choroby jest poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

Artykuł 1 Finansowy wkład Wspólnoty 1. Niemcy otrzymują finansowy wkład Wspólnoty w wydatki poniesione w związku ze środkami stosowanymi w stanach zagrożenia dla zwalczenia klasycznego pomoru świń podjętymi w 2006 r., w tym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 decyzji 2006/346/WE.

(3) Dz.U. L 128 z 16.5.2006, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/391/WE (Dz.U. L 150 z 3.6.2006, str. 24).

(4)

Na mocy decyzji Komisji 2006/346/WE z dnia 15 maja 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w związku z klasycznym pomorem świń w Niemczech

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, str. 12.

L 314/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2006

2. Finansowy wkład wynosi 50 % wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę. Wypłacany jest zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 349/2005.

Artykuł 3 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Niemiec.

Artykuł 2 Zasady wypłaty Wypłaca się pierwszą transzę w wysokości 5 000 000 EUR jako część finansowego wkładu Wspólnoty, o którym mowa w art. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.