Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 39

Strona 1 z 5
15.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/778/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

prowadzenie przez właściwy organ kontroli w celu sprawdzenia, czy przepisy dyrektywy są przestrzegane.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiającą minimalne normy ochrony cieląt (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2,

Dyrektywa 98/58/WE wyznacza minimalne standardy ochrony zwierząt hodowlanych lub gospodarskich. Stanowi ona, że państwa członkowskie zagwarantują prowadzenie przez właściwy organ kontroli w celu sprawdzenia, czy przepisy dyrektywy są przestrzegane, oraz zobowiązuje państwa członkowskie do przesyłania Komisji sprawozdań z tych kontroli.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiającą minimalne normy ochrony świń (2), w szczególności jej art. 7 ust. 2,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącą ochrony zwierząt hodowlanych (3), w szczególności jej art. 6 ust. 3,

Decyzja Komisji 2000/50/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. dotycząca minimalnych wymagań dotyczących kontroli gospodarstw rolnych, w których zwierzęta są trzymane w celach hodowlanych (5) stanowi, że sprawozdania składane Komisji przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 98/58/WE dotyczą cieląt, świń i kur niosek. Precyzuje również, jakiego rodzaju informacje państwa członkowskie są zobowiązane składać w odniesieniu do poszczególnych gatunków i kategorii zwierząt.

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającą minimalne normy ochrony kur niosek (4), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 91/629/EWG ustanawia minimalne normy ochrony cieląt, trzymanych w celach hodowli i tuczu. Stanowi ona, że państwa członkowskie zagwarantują prowadzenie przez właściwy organ kontroli w celu sprawdzenia, czy przepisy dyrektywy są przestrzegane.

Kontrole zwierząt gospodarskich prowadzone w państwach członkowskich nie powinny dotyczyć wyłącznie wymogów nałożonych takimi szczegółowymi aktami prawnymi, jak te dotyczące cieląt, świń i kur niosek, ale powinny obejmować również wymogi ogólne w zakresie dobrostanu zwierząt ustanowione dyrektywą 98/58/WE. Zobowiązania sprawozdawcze państw członkowskich wobec Komisji powinny zatem uwzględniać zarówno ogólne, jak i szczegółowe wymagania, które nakłada na nie prawodawstwo Wspólnoty.

(6)

(2)

Dyrektywa 91/630/EWG ustanawia minimalne normy ochrony świń trzymanych w celach hodowli i tuczu. Stanowi ona, że państwa członkowskie zagwarantują

(7)

Kontrole zwierząt gospodarskich prowadzone w państwach członkowskich powinny obejmować wszystkie pozostałe gatunki zwierząt hodowlanych objete zakresem zastosowania dyrektywy 98/58/WE. Zobowiązania sprawozdawcze państw członkowskich wobec Komisji powinny zatem zostać odpowiednio rozszerzone.

(1) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 340 z 11.12.1991, str. 33. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. (3) Dz.U. L 221 z 8.8.1998, str. 23. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003. (4) Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 53. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

Dyrektywa 1999/74/WE ustanawia minimalne normy ochrony kur niosek. Stanowi ona, że państwa członkowskie zagwarantują prowadzenie przez właściwy organ kontroli w celu sprawdzenia, czy przepisy dyrektywy są przestrzegane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.