Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 4

Strona 1 z 2
L 314/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

paliwa ekologicznego do niektórych zastosowań technicznych lub do przetworzenia w biogaz.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. g) i art. 6 ust. 2 lit. i), a także mając na uwadze, co następuje:

Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 92/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia zasady dotyczące sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Przewiduje ono również możliwość zatwierdzenia dodatkowych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego po przeprowadzeniu konsultacji z właściwym komitetem naukowym. Na podstawie opinii wydanych przez Naukowy Komitet Sterujący oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do tej pory sześć metod zatwierdzono jako alternatywne sposoby usuwania lub wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 92/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wdrażającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i zmieniające jego załącznik VI w odniesieniu do przetwarzania biogazu i wytopionych tłuszczów (2). Na podstawie kolejnego wniosku EFSA wydał w dniu 13 lipca 2006 r. opinię w sprawie bezpieczeństwa metody termomechanicznej produkcji paliwa ekologicznego. Należy zatem uwzględnić, poprzez wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 92/2005, warunki, w jakich proces ten został uznany za bezpieczny sposób usuwania obornika i treści przewodu pokarmowego oraz surowca kategorii 3. Po ponownym rozpatrzeniu ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt należy zezwolić na stosowanie surowców kategorii 2 powstałych w zatwierdzonej metodzie produkcji

zmieL 36 zmie331

W rozporządzeniu (WE) nr 92/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zatwierdzanie, przetwarzanie i wykorzystanie lub usuwanie surowców kategorii 2 lub 3 1. Następujące metody zostają zatwierdzone i mogą być dopuszczone przez właściwe władze do przetwarzania i wykorzystania lub usuwania surowców kategorii 2 lub 3: a) hydroliza zasadowa określona w załączniku I; b) metoda hydrolizy wysokociśnieniowej w wysokiej temperaturze określona w załączniku II; c) metoda produkcji biogazu za pomocą hydrolizy wysokociśnieniowej określona w załączniku III; d) metoda produkcji w załączniku IV; paliwa ekologicznego określona

(2)

(3)

e) metoda gazyfikacji Brookesa określona w załączniku V; oraz f) metoda spalania tłuszczu zwierzęcego w kotle cieplnym określona w załączniku VI. Metoda termomechanicznej produkcji paliwa ekologicznego, określona w załączniku VII, zostaje zatwierdzona i może być dopuszczona przez właściwe władze jako metoda przetwarzania i usuwania obornika i treści przewodu pokarmowego oraz surowca kategorii 3.

(4)

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. z 8.2.2006, str. 25). (2) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 27. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2067/2005 (Dz.U. L z 17.12.2005, str. 12).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.