Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 2
Dyrektywa przewiduje również szczepienia interwencyjne w gospodarstwach trzodowych i u świń dzikich. W 2006 r. Rumunia zgłaszała Komisji częste przypadki pojawienia się na jej terytorium ognisk klasycznego pomoru świń w gospodarstwach trzodowych. Przypadki klasycznego pomoru świń odnotowano również u świń dzikich, u których choroba ta nadal występuje. Rumunia zareagowała na te przypadki występowania choroby i podjęła środki zwalczania klasycznego pomoru świń zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/89/WE. Rumunia przedłożyła również Komisji do zatwierdzenia plany zwalczania klasycznego pomoru świń i plany szczepień interwencyjnych przeciwko klasycznemu

(7)

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/41/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/33/WE (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (5) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005.

15.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/49

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 5 Odstępstwa dotyczące niektórych wysyłek wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających W drodze odstępstwa od art. 3 Rumunia może zezwolić na wysyłkę wyrobów mięsnych lub produktów mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających z jej terytorium do innych państw członkowskich, jeżeli te produkty: a) zostały wyprodukowane i przetworzone zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2002/99/WE (1); b) podlegają certyfikacji weterynaryjnej zgodnie z art. 5 dyrektywy 2002/99/WE; oraz c) posiadają stosowne świadectwo zdrowia wymagane w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego określone w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 (2) którego część 2 zawiera poniższe zdanie: „Produkt zgodny z decyzją Komisji 2006/779/WE z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii”. Artykuł 6 Zgodność Rumunia podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie poda je do wiadomości publicznej. Rumunia niezwłocznie informuje o tym Komisję. Artykuł 7

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakaz wysyłki żywej trzody chlewnej z Rumunii Rumunia dba o to, by żywa trzoda chlewna nie była wysyłana z jej terytorium do innych państw członkowskich. Artykuł 2 Zakaz wysyłki nasienia, komórek jajowych i zarodków trzody chlewnej Rumunia dba o to, aby nie dokonywać wysyłki nasienia, komórek jajowych ani zarodków trzody chlewnej z jej terytorium do innych państw członkowskich. Artykuł 3 Zakaz wysyłki świeżego mięsa wieprzowego, wyrobów mięsnych oraz innych produktów mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających Rumunia dba o to, aby nie dokonywać wysyłki świeżego mięsa wieprzowego, wyrobów mięsnych ani innych produktów mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających z jej terytorium do innych państw członkowskich. Artykuł 4 Specjalne znaki na świeżym mięsie wieprzowym, wyrobach mięsnych oraz innych produktach mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających Rumunia dba o to, aby świeże mięso wieprzowe, wyroby mięsne i inne produkty mięsne składające się z mięsa wieprzowego lub je zawierające były znakowane specjalnym znakiem jakości zdrowotnej, który nie może być w kształcie owalnym i którego nie można pomylić ze: a) znakiem identyfikacyjnym dla wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa wieprzowego lub je zawierających, określonym w załączniku II, sekcja I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004; ani b) znakiem jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa wieprzowego, określonym w załączniku I, sekcja I, rozdział III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004.

Obowiązywanie Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Rumunii i Bułgarii jedynie pod warunkiem jego wejścia w życie. Decyzja obowiązuje przez dziewięć miesięcy. Artykuł 8 Adresat Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 44.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 50 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.