Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 50

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 340 z 23.12.2005)

Data ogłoszenia:2006-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 50

L 314/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2006

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2116/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z Republiki Korei (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340 z dnia 23 grudnia 2005 r.) Strona 9, w motywie 16: zamiast: „w sytuacjach, w których kombinowane formy pamięci DRAM”,

powinno być: „w sytuacjach, w których (standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM”.

Strona 9, w motywie 19: zamiast: „włączone w skład kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być: „włączone w skład (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”.

Strona 9, w motywie 20: zamiast: „w momencie gdy chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM zostają włączone do kombinowanych form pamięci DRAM, nie mogą one już być uważane za produkt mogący być objęty cłem wyrównawczym. Uważa się jednak, że chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM włączone do kombinowanych form pamięci DRAM w dalszym ciągu zachowują swoje funkcje i właściwości. Fakt, że zostały one włączone do kombinowanych form pamięci DRAM nie powoduje, że ich cechy fizyczne lub techniczne ulegają zmianie. Ponadto funkcja, jaką spełniają kombinowane formy pamięci DRAM, czyli dostarczanie pamięci, jest dokładnie taka sama – aczkolwiek w większej skali – jak funkcja, którą spełniają rozpatrywane osobno chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM. W związku z powyższym włączenie do chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM do kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być: „w momencie gdy chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM zostają włączone do (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM, nie mogą one już być uważane za produkt mogący być objęty cłem wyrównawczym. Uważa się jednak, że chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM włączone do (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM w dalszym ciągu zachowują swoje funkcje i właściwości. Fakt, że zostały one włączone do (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM nie powoduje, że ich cechy fizyczne lub techniczne ulegają zmianie. Ponadto funkcja, jaką spełniają (standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM, czyli dostarczanie pamięci, jest dokładnie taka sama – aczkolwiek w większej skali – jak funkcja, którą spełniają rozpatrywane osobno chipy DRAM lub montowane pamięci DRAM. W związku z powyższym włączenie do chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM do (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”.

Strona 10, w motywie 28 litera c): zamiast: „przywóz kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być: „przywóz (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”.

Strona 11, w motywie 30: a) zamiast: „...4. w przypadku kombinowanych form”,

powinno być: „…4. w przypadku (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”; b) zamiast: „łącznej wartości odnośnej kombinowanej formy pamięci DRAM”,

powinno być: „łącznej wartości odnośnej (standardowej) kombinowanej formy pamięci DRAM”.

Strona 11, w wierszach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli w motywie 30, oraz strony 13–14, w wierszach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003: zamiast: „Kombinowane formy pamięci DRAM”,

powinno być: „(Standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM”.

15.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/51

Strona 11, w wierszach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli w motywie 30, oraz strony 13–14, w wierszach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli w art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003: zamiast: „ceny netto na granicy Wspólnoty kombinowanych form pamięci DRAM”,

powinno być: „ceny netto na granicy Wspólnoty (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM”. Strona 13, w art. 1 ust. 1 akapit drugi, tiret piąte rozporządzenia (WE) nr 1480/2003: zamiast: „chipy oraz montowane pamięci DRAM wchodzące w skład kombinowanych form pamięci DRAM, w przypadku gdy te kombinowane formy pamięci DRAM”,

powinno być: „chipy oraz montowane pamięci DRAM wchodzące w skład (standardowych) kombinowanych form pamięci DRAM, w przypadku gdy te (standardowe) kombinowane formy pamięci DRAM”. Strona 16, w prawym górnym wierszu tabeli w pkt 4 załącznika: zamiast: „Cena chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung i wchodzących w skład kombinowanej formy pamięci DRAM”,

powinno być: „Cena chipów DRAM lub montowanych pamięci DRAM pochodzących z Republiki Korei, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa inne niż Samsung i wchodzących w skład kombinowanej formy pamięci DRAM”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306 z dnia 7 listopada 2006 r.) Strona 11, załącznik: zamiast: „BUŁGARIA Ministry of Economy Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate 12, Al. Batenberg str. 1000 Sofia Bułgaria”, powinno być: „BUŁGARIA Ministry of Finance External Finance Directorate 102, G. Rakosky Street 1040 Sofia Bułgaria”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 314 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 51 z 200615.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 306 z 7.11.2006)

 • Dz. U. L314 - 48 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie tymczasowych weterynaryjnych środków zwalczania klasycznego pomoru świń w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5387) (1)

 • Dz. U. L314 - 39 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. dotycząca minimalnych wymagań w odniesieniu do gromadzenia informacji w trakcie kontroli zakładów produkcyjnych, w których trzymane są pewne zwierzęta gospodarskie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5384) (1)

 • Dz. U. L314 - 37 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5375)

 • Dz. U. L314 - 35 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie pobieranych opłat za niewyeliminowane nadwyżki cukru (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5370)

 • Dz. U. L314 - 33 z 200615.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniająca załącznik D do dyrektywy Rady 95/70/WE w odniesieniu do wykazu egzotycznych chorób mięczaków podlegających wspólnotowym zharmonizowanym środkom kontrolnym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5309) (1)

 • Dz. U. L314 - 28 z 200615.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG

 • Dz. U. L314 - 26 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1686/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 24 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1685/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające po raz 72. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 22 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1684/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L314 - 18 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do UE

 • Dz. U. L314 - 16 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1682/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 14 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1681/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustalające współczynniki stosowane do zbóż wywożonych w postaci irlandzkiej whisky na okres 2006/2007

 • Dz. U. L314 - 13 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1680/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 976/2006 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Niemczech

 • Dz. U. L314 - 7 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające i zawierające sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa wymienionego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców

 • Dz. U. L314 - 4 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 w odniesieniu do alternatywnych sposobów usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L314 - 3 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 2172/2005 w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu dotyczących okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

 • Dz. U. L314 - 1 z 200615.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1676/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.