Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 12

Strona 1 z 5
L 316/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/780/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 11b ust. 7,

(3)

Tego rodzaju redukcje i ograniczenia mogłyby w szczególności wystąpić w przypadku, gdy: w instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji realizowany jest projekt służący przestawieniu na paliwo innego rodzaju; w przypadku gdy projekt realizowany w sektorze ciepłownictwa miejskiego skutkuje zmniejszeniem produkcji w innej instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji lub gdy projekt w zakresie elektrowni wiatrowych lub wodnych zasila sieć energetyczną zastępując w ten sposób wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy paliw kopalnych. Uznając fakt, że państwa członkowskie mogły zobowiązać się przed przyjęciem art. 11b ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE do wydawania ERU lub CER, czego skutkiem jest podwójne liczenie, w art. 11b ust. 3 i 4 zezwala się na wydawanie ERU i CER do dnia 31 grudnia 2012 r., nawet jeśli redukcje bądź ograniczenia występujące w ramach projektu pośrednio lub bezpośrednio redukują lub ograniczają emisje z instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji pod warunkiem, że taka sama liczba uprawnień zostanie anulowana. Artykuł 11b ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE wprowadza rozróżnienie pomiędzy przypadkami, w których możliwe jest określenie stopnia redukcji bądź ograniczeń w każdej instalacji objętej wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, której dotyczy projekt (bezpośrednie redukcje lub ograniczenia) oraz przypadkami, w których stopień redukcji bądź ograniczeń może być określony wyłącznie w odniesieniu do grupy instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (pośrednie redukcje lub ograniczenia).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia integralności środowiskowej wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dyrektywa 2003/87/WE nakłada na państwa członkowskie, w których realizowane są projekty w ramach elastycznych mechanizmów ustanowionych w protokole z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), wymóg zagwarantowania, że w odniesieniu do redukcji lub ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w instalacjach uczestniczących we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, nie są wydawane jednostki redukcji emisji (ERU) ani jednostki poświadczonej redukcji emisji (CER), gdyż skutkiem tego byłoby podwójne liczenie redukcji bądź ograniczeń emisji.

(4)

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/101/WE (Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 18).

16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/13

(5)

W przypadku bezpośrednich redukcji lub ograniczeń odpowiedzialność za anulowanie uprawnień odpowiadających ilości ERU i CER wydanych dla tych redukcji lub ograniczeń ponosi operator instalacji, w której wystąpiła ta redukcja lub ograniczenie. W przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń odpowiedzialność za anulowanie uprawnień w krajowym rejestrze państwa członkowskiego, które wydaje ERU lub CER, ponoszą organy krajowe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 35 z 200616.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 103 z 12.4.2006)

 • Dz. U. L316 - 18 z 200616.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L316 - 10 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L316 - 7 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L316 - 5 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L316 - 1 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.