Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 18

Strona 1 z 19
L 316/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii (2006/781/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

postępowanie, producentów eksportujących, importerów, użytkowników, a także wszelkie znane zainteresowane zrzeszenia. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(4)

Producenci skarżący, inni producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy i użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Przesłuchano wszystkie zainteresowane strony, które wystąpiły z takim wnioskiem i które wykazały, że istnieją szczególne powody, dla których powinny być wysłuchane.

1. Wszczęcie

(1)

(5)

W dniu 11 stycznia 2006 r. Komisja, na mocy art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”), Republiki Korei („Korea”), Malezji i Tajlandii („kraje, których dotyczy postępowanie”). Postępowanie zostało wszczęte po złożeniu skargi w dniu 29 listopada 2005 r. przez Taskforce against unfair business in Europe (TUBE – Grupa robocza przeciwko nieuczciwej działalności gospodarczej w Europie) („skarżący”) w imieniu dwóch producentów („producenci skarżący”), czyli AB Ekranas („Ekranas”) i Ecimex Group A.S. („Ecimex”), reprezentujących większą część ogólnej produkcji wspólnotowej kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej. Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie dumpingu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej, pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, i poniesionej w wyniku tego znaczącej szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie wszczęcia postępowania. 2. Strony objęte postępowaniem

Z uwagi na przypuszczalnie dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL, w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

(6)

(2)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o konieczności kontroli wyrywkowej producentów eksportujących w ChRL, a jeżeli konieczność taka zostałaby stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący w ChRL zostali poproszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie podstawowych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, dotyczących ich działalności w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., związanej z produktem objętym postępowaniem.

(7)

W ustalonym terminie zgłosiło się i przekazało wymagane informacje tylko dwóch producentów eksportujących z ChRL. W tej sytuacji Komisja uznała, że kontrola wyrywkowa producentów eksportujących z ChRL nie jest konieczna.

(8)

(3)

Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu dochodzenia skarżącego, producentów wspólnotowych wspomnianych w skardze, innych znanych producentów wspólnotowych, władze krajów wywozu, których dotyczy

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 6 z 11.1.2006, str. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 35 z 200616.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 103 z 12.4.2006)

 • Dz. U. L316 - 12 z 200616.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (1)

 • Dz. U. L316 - 10 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L316 - 7 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L316 - 5 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L316 - 3 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L316 - 1 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.