Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Data ogłoszenia:2006-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 3

16.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(6)

W celu niekarania tych podmiotów gospodarczych i zapewnienia właściwej realizacji tego kontyngentu należy wprowadzić pewną elastyczność przy używaniu wydanych pozwoleń. W związku z tym, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, należy przedłużyć ich ważność do końca 2006 r. oraz zezwolić na używanie wymienionych pozwoleń na przywóz pszenicy zwyczajnej pochodzącej z innych państw trzecich niż Ukraina, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2375/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż wysoka pochodzącą z państw trzecich (2) ustanawia trzy subkontynenty dla różnych miejsc pochodzenia. Subkontynent III obejmuje państwa trzecie inne niż Stany Zjednoczone Ameryki i Kanada. Jest podzielony na cztery kwartalne transze. Transza nr 4 obejmuje okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

Pozwolenia na przywóz wydane na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III (numer porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienionego rozporządzenia, od dnia 1 października 2006 r. wygasną z dniem 16 listopada 2006 r. Zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny zatem zostać zastosowane jak najszybciej. Wskazane jest zatem przewidzieć wejście w życie niniejszego rozporządzenia w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 pozwolenia wydane w ramach wymienionego rozporządzenia są ważne przez 45 dni od daty ich faktycznego wydania.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit trzeci i art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 pozwolenie na przywóz zawiera nazwę jednego kraju pochodzenia i jest ważne tylko w odniesieniu do produktów pochodzących z tego kraju.

(4)

Od dnia 1 października 2006 r. przywóz do Wspólnoty pszenicy zwyczajnej pochodzącej z Ukrainy był zakłócony wprowadzeniem przez ten kraj środków kontroli i środków ograniczających jego wywóz. Miałoby to skutkować uniemożliwieniem, przynajmniej częściowym, podmiotom gospodarczym wywiązywania się ze zobowiązań dotyczących wydanych pozwoleń na przywóz, wskazujących Ukrainę jako kraj pochodzenia.

W drodze odstępstwa od art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, okres ważności pozwoleń na przywóz wydanych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka (kod CN 1001 90 99), z tytułu subkontyngentu III (numer porządkowy 09.4125) określonego w art. 3 wymienionego rozporządzenia, pomiędzy dniem 1 października 2006 r. i 16 listopada 2006 r. i zawierających w rubryce 8 wpis „Ukraina” jako kraj pochodzenia, może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2006 r., na wniosek ich posiadaczy. W związku z tym organ, który wydał dane pozwolenie, unieważnia i zastępuje je nowym pozwoleniem ważnym do dnia 31 grudnia 2006 r. lub przedłuża ważność pierwotnego pozwolenia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 9 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, pozwolenia na przywóz, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą być używane do przywozu pszenicy zwyczajnej pochodzącej z wszystkich państw trzecich, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady.

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 88. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 971/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 51).

L 316/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.11.2006

Artykuł 3 1. Zgłoszenia celne dotyczące przywozu dokonanego na podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1, w rubryce 44 zawierają następującą informację: „Przywóz zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1688/2006.”. 2. Do dnia 15 lutego 2007 r. państwa członkowskie drogą elektroniczną przekazują Komisji następujące informacje:

a) ilość (w tonach) produktów przywiezionych na podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 1; b) numer i datę wydania pozwolenia na przywóz, w ramach którego przywóz został dokonany. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 316 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 35 z 200616.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 103 z 12.4.2006)

 • Dz. U. L316 - 18 z 200616.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

 • Dz. U. L316 - 12 z 200616.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (1)

 • Dz. U. L316 - 10 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L316 - 7 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

 • Dz. U. L316 - 5 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L316 - 1 z 200616.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.