Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 17

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 17

Strona 1 z 8
17.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/17

DYREKTYWA KOMISJI 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3,

(8)

Rzetelne i skuteczne stosowanie zasad pomocy zapisanych w Traktacie zarówno wobec przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych będzie możliwe dopiero, jeżeli te stosunki finansowe uczyni się przejrzystymi. Przejrzystość taka, zastosowana do przedsiębiorstw publicznych, powinna umożliwić dokonanie wyraźnego odróżnienia roli państwa jako władzy publicznej od jego roli jako właściciela. Artykuł 86 ust. 1 Traktatu nakłada zobowiązania na państwa członkowskie względem przedsiębiorstw publicznych oraz przedsiębiorstw, którym państwa członkowskie przyznały prawa specjalne bądź wyłączne. Artykuł 86 ust. 2 Traktatu stosuje się do przedsiębiorstw, którym powierzono świadczenie usług o ogólnym interesie gospodarczym. Artykuł 86 ust. 3 Traktatu wymaga, aby Komisja zapewniła stosowanie postanowień tego artykułu, oraz zapewnia Komisji odpowiednie środki do tego celu. Dla zapewnienia stosowania postanowień art. 86 Traktatu Komisja musi dysponować niezbędnymi informacjami. To pociąga za sobą konieczność określenia warunków dla zagwarantowania właściwej przejrzystości. Powinno być zatem wyraźnie określone, co należy rozumieć pod pojęciami „organy publiczne” i „przedsiębiorstwa publiczne”. Państwa członkowskie mają różne struktury administracji terytorialnej. Niniejsza dyrektywa powinna stosować się do władz publicznych na wszystkich poziomach w każdym państwie członkowskim. Władze publiczne mogą wywierać dominujący wpływ na zachowanie przedsiębiorstw publicznych nie tylko w przypadku, gdy są właścicielem lub posiadają większościowy udział, ale również ze względu na uprawnienia, jakie posiadają w organach zarządzających lub nadzorczych w wyniku przepisów odnoszących się do przedsiębiorstwa bądź sposobu, w jaki rozłożone są udziały. Przekazywanie funduszy publicznych do przedsiębiorstw publicznych może odbywać się bezpośrednio lub pośrednio. Przejrzystość musi być osiągnięta bez względu na sposób, w jaki dokonuje się takie przekazanie funduszy publicznych. Konieczne może być również zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji dotyczących przyczyn tego przekazania funduszy publicznych oraz ich rzeczywistego wykorzystania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (2). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy ją zatem skodyfikować. Przedsiębiorstwa publiczne odgrywają istotną w gospodarce narodowej państw członkowskich. rolę

(9)

(2)

(3)

Państwa członkowskie czasami przyznają specjalne lub wyłączne prawa poszczególnym przedsiębiorstwom, a także dokonują wypłat pieniężnych lub innych świadczeń na rzecz poszczególnych przedsiębiorstw zobowiązanych do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Przedsiębiorstwa te często konkurują z innymi przedsiębiorstwami. Artykuł 295 Traktatu przewiduje, że Traktat nie przesądza w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich. Nie powinna mieć miejsca nieuzasadniona dyskryminacja między przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi w stosowaniu reguł konkurencji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 47 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 44 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 43 z 200617.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L318 - 42 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 31 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 27 z 200617.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dz. U. L318 - 26 z 200617.11.2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dz. U. L318 - 16 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L318 - 15 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L318 - 13 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L318 - 11 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 9 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L318 - 7 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L318 - 3 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L318 - 1 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.