Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2006-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 31

Strona 1 z 8
17.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/31

DECYZJA NR 3/2006 KOMITETU DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTY/SZWAJCARII z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (2006/785/WE)

KOMITET DS. TRANSPORTU LOTNICZEGO WSPÓLNOTY/SZWAJCARII,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (1) (zwaną dalej „umową”), w szczególności jej art. 23 ust. 4,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku do Umowy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wraz z jej załącznikiem zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Urzędowym Kompendium Szwajcarskiego Prawa Federalnego. Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po jej przyjęciu. Sporządzono w Brukseli, 27 października 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu Przewodniczący Delegacji Wspólnoty

Daniel CALLEJA CRESPO

Przewodniczący Delegacji Szwajcarii

Raymond CRON

(1) Dz.U. L 114 z 30.4.2002, str. 73.

L 318/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2006

ZAŁĄCZNIK Po pkt. 4 (Bezpieczeństwo lotnicze) załącznika do umowy dodaje się następujący tekst: „Nr 1592/2002 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (1) (zwane dalej »rozporządzeniem«) Agencja korzysta z uprawnień nadanych jej na mocy przepisów rozporządzenia również w Szwajcarii. Komisja korzysta z nadanych jej uprawnień w zakresie decyzji podejmowanych zgodnie z art. 10 ust. 2, art. 10 ust. 4, art. 10 ust. 6, art. 16 ust. 4, art. 29 ust. 3 pkt (i), art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 5 i art. 53 ust. 4 rozporządzenia również w Szwajcarii. Nie naruszając dostosowań horyzontalnych zawartych w pierwszym tiret Załącznika do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, odniesień do »państw członkowskich« w art. 54 rozporządzenia lub w przepisach decyzji 1999/468/WE wymienionej w tym artykule nie należy rozumieć jako mających zastosowanie do Szwajcarii. Żadnego z przepisów rozporządzenia nie interpretuje się jako upoważniającego EASA do działania w imieniu Szwajcarii w ramach umów międzynarodowych w celach innych niż wsparcie w wypełnianiu jej zobowiązań na podstawie takich umów. Do celów Umowy, treść rozporządzenia należy czytać z następującymi dostosowaniami: a) W art. 9 wprowadza się następujące zmiany: (i) W ust. 1 po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »lub Szwajcaria«. (ii) W ust. 2 lit. a) po słowie »Wspólnota« dodaje się słowa »lub Szwajcaria«. (iii) Skreśla się ust. 2 lit. b) i c). (iv) Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: »3. Prowadząc negocjacje z państwem trzecim w celu zawarcia umowy, zgodnie z którą państwo członkowskie lub Agencja może przyznawać certyfikaty na podstawie certyfikatów wydanych przez władze lotnicze tego państwa trzeciego, Wspólnota każdorazowo podejmuje starania w celu uzyskania dla Szwajcarii oferty zawarcia podobnej umowy z tym państwem trzecim. Z kolei Szwajcaria podejmuje starania w celu zawarcia z państwami trzecimi umów odpowiadających umowom zawartym przez Wspólnotę.« b) W art. 20 dodaje się następujący ustęp: »4. Na zasadzie odstępstwa od art. 12 ust. 2 lit. a) Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, obywatele Szwajcarii korzystający z pełni praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez dyrektora wykonawczego Agencji.« c) W art. 21 dodaje się akapit w brzmieniu: »Szwajcaria stosuje w odniesieniu do Agencji Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, zawarty w załączniku A do niniejszego Załącznika, zgodnie z dodatkiem do załącznika A.« d) Na końcu art. 28 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: »Szwajcaria uczestniczy w Zarządzie i ma w nim te same prawa i obowiązki co państwa członkowskie UE, poza prawem głosu.«

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 47 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 44 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 43 z 200617.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L318 - 42 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 27 z 200617.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dz. U. L318 - 26 z 200617.11.2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dz. U. L318 - 17 z 200617.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L318 - 15 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L318 - 13 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L318 - 11 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 9 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L318 - 7 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L318 - 3 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L318 - 1 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.