Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 47

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

Data ogłoszenia:2006-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 47

17.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/47

Strony 153 i 154, załącznik IV, część II, tabela, kolumna „Połowy”: — wiersze odnoszące się do Gujany, Surinamu, Trinidadu i Tobago, przypis następujący po „Krewetki Penaeus (wody Gujany Francuskiej)”: zamiast: powinno być: „(5)”, „(2)”,

— wiersz odnoszący się do dotyczące Korei, przypis następujący po „Tuńczyk (wody Gujany Francuskiej)”: zamiast: powinno być: „(10)”, „(9)”,

— wiersz odnoszący się do Wenezueli, przypis następujący po „Lucjanowate (wody Gujany Francuskiej)” i „Rekiny (wody Gujany Francuskiej)”: zamiast: powinno być: „(5)”, „(4)”.

Strona 162, załącznik VI, pkt 4, tabela, kolumny „Nazwa stacji radiowej” i „Sygnał wywoławczy stacji radiowej”: — skreśla się wiersze: „Gryt „Göteborg GRYT RADIO”, SOG”,;

— dodaje się wiersz (po „Svalbard”): „Stockholm Radio STOCKHOLM RADIO”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16 z dnia 20 stycznia 2006 r.) Strona 184, tytuł: zamiast: powinno być: „… ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki …”, „… ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki …”.

Strona 184, motyw 2: zamiast: powinno być: „… obowiązkiem Rady jest ustanowienie ograniczeń możliwości połowowych na obszarach łowisk lub grupach takich obszarów, oraz rozdział tych możliwości między Państwa Członkowskie.”, „… obowiązkiem Rady jest ustanowienie ograniczeń wielkości dopuszczalnych połowów na obszarach łowisk lub grupach takich obszarów oraz rozdział tych wielkości dopuszczalnych połowów między Państwa Członkowskie.”.

Strona 184, motyw 3: zamiast: powinno być: „W celu zapewnienia skutecznego zarządzania możliwościami połowowymi należy ustanowić …”, „W celu zapewnienia skutecznego zarządzania wielkościami dopuszczalnych połowów należy ustanowić …”.

L 318/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2006

Strona 184, motyw 5: zamiast: powinno być: „… definicje mające znaczenie dla rozdziału możliwości połowowych”, „… definicje mające znaczenie dla rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów”.

Strona 184, motyw 7: zamiast: powinno być: „Możliwości połowowe powinny być …”, „Wielkości dopuszczalnych połowów powinny być …”.

Strona 185, art. 1: zamiast: „Niniejsze rozporządzenie ustala możliwości połowowe na 2006 r. dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim, oraz związane z nimi warunki, na podstawie których takie możliwości połowowe mogą być wykorzystane.”, „Niniejsze rozporządzenie ustala wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim oraz związane z nimi warunki, na podstawie których takie wielkości dopuszczalnych połowów mogą być wykorzystane.”.

powinno być:

Strona 185, tytuł rozdziału II zamiast: powinno być: „MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI”, „WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH POŁOWÓW ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI”.

Strona 197, załącznik III, pkt 3.1, tabela, kolumna druga „Obszar geograficzny”, wiersz odnoszący się do skarpa: zamiast: powinno być: „Podobszary 25 do 26, 28 na południe od 58°50′N”, „Podobszary 25 do 26, 28 na południe od 56°50′N”.

Strona 198, dodatek 1 do załącznika III, pkt 3: zamiast: powinno być: „Kontrolom na różnym poziomie poddawane są różne rodzaje narzędzi połowowych, zależnie od zakresu, w jakim ograniczenia możliwości połowowych wpływają na floty.”, „Kontrolom na różnym poziomie poddawane są różne rodzaje narzędzi połowowych, zależnie od zakresu, w jakim ograniczenia wielkości dopuszczalnych połowów wpływają na floty.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 318 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 44 z 200617.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dz. U. L318 - 43 z 200617.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dz. U. L318 - 42 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 31 z 200617.11.2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L318 - 27 z 200617.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dz. U. L318 - 26 z 200617.11.2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dz. U. L318 - 17 z 200617.11.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dz. U. L318 - 15 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L318 - 13 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L318 - 11 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 9 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L318 - 7 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L318 - 3 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L318 - 1 z 200617.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.