Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. określająca skład Grupy Koordynującej ds. Gazu (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 49

Strona 1 z 2
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 listopada 2006 r. określająca skład Grupy Koordynującej ds. Gazu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/791/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— sektor gospodarstw domowych, na który przypada 39 % całkowitego zużycia gazu w Europie. Przedstawiciele organów reprezentujących owe sektory powinni zatem również uczestniczyć w spotkaniach Grupy Koordynującej ds. Gazu. Bez uszczerbku dla przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa, zapisanych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (3) powinno się określić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy. Grupa Koordynująca ds. Gazu powinna ułatwiać koordynację środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw na poziomie Wspólnoty w przypadku poważnych zaburzeń w dostawach oraz może badać środki podejmowane na poziomie krajowym w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom dostaw, a tam, gdzie to stosowne, wspomagać państwa członkowskie w koordynacji tych środków. Ponadto grupa powinna w sposób regularny dokonywać wymiany informacji na temat bezpieczeństwa dostaw gazu i rozważyć wszelkie aspekty istotne w kontekście poważnych zaburzeń w dostawach,

uwzględniając dyrektywę Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącą środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(6) (1)

W art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/67/WE powołano Grupę Koordynującą ds. Gazu w celu ułatwienia koordynacji środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Grupa składa się z przedstawicieli państw członkowskich i organów przedstawicielskich przedmiotowej branży oraz zainteresowanych odbiorców. Konieczne jest ustalenie szczegółowego składu Grupy Koordynującej ds. Gazu. W świetle przepisów dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE (2), następujące organy przedmiotowej branży mogą zostać uznane za organy przedstawicielskie: — reprezentatywne europejskie zrzeszenie znaczących operatorów sieci, tj. operatorów systemów przesyłowych w rozumieniu art. 2 ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE, — reprezentatywne europejskie zrzeszenie dostawców gazu, — międzynarodowe zrzeszenie reprezentujące producentów gazu na terenie Europy.

(7)

(2)

(3)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Skład Grupy Koordynującej ds. Gazu 1. Każde z państw członkowskich mianuje nie więcej niż dwóch przedstawicieli właściwych organów. 2. Za organy przedstawicielskie przedmiotowej branży uznaje się: — Gas Infrastructure Europe (GIE), — Eurogas, — International Association of the Oil and Gas Producers (OGP) (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ropy i Gazu Ziemnego).

(3) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38).

(4)

W odniesieniu do zainteresowanych odbiorców należy rozróżnić trzy główne typy odbiorców gazu ziemnego: — sektor przemysłowy, na który przypada 35 % całkowitego zużycia gazu w Europie, — sektor energetyczny wykorzystujący gaz jako paliwo, na który przypada 25 % całkowitego zużycia gazu w Europie,

(1) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 92. (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57.

L 319/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

Każda z tych organizacji mianuje nie więcej niż dwóch przedstawicieli mających uczestniczyć w spotkaniach grupy. 3. Za organy przedstawicielskie zainteresowanych odbiorców uznaje się: — Międzynarodową Federację Przemysłowych Odbiorców Energii (IFIEC – International Federation of Industrial Energy Consumers), — Eurelectric, — Europejską Organizację Konsumentów – Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 319 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L319 - 51 z 200618.11.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu (  Dz.U. L 267 z 27.9.2006)

 • Dz. U. L319 - 46 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 2006 r. dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko Indiom zgodnie z porozumieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów oraz innymi właściwymi przepisami WTO w odniesieniu do przeszkody w handlu, jaką stanowią utrzymana przez Indie dodatkowa należność celna na przywożone wino i napoje spirytusowe oraz szczególna dodatkowa należność celna na przywożone napoje spirytusowe, a także zakaz sprzedaży przywożonego wina i napojów spirytusowych utrzymany przez indyjski stan Tamil Nadu

 • Dz. U. L319 - 37 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie procedur konsultacyjnych i informacyjnych w sprawach ubezpieczenia kredytów, gwarancji kredytowych i kredytów finansowych (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L319 - 17 z 200618.11.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 15 z 200618.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu określającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Gabońską w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gabonu na okres od dnia 3 grudnia 2005 r. do dnia 2 grudnia 2011 r.

 • Dz. U. L319 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1708/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L319 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1707/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka oraz brzoskwinie)

 • Dz. U. L319 - 9 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1706/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IIIbcd (wody terytorialne WE) i IV przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L319 - 8 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1705/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 52. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L319 - 7 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1704/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 20. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 5 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1703/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 20. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 3 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 20. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L319 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2006 z dnia 17 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.