Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 1

Strona 1 z 7
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Definicja produktów rybołówstwa obejmuje olej z ryb. Należy zatem określić szczegółowe wymogi produkcji i wprowadzania do obrotu oleju z ryb przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Należy również przewidzieć tymczasowe ustalenia, aby umożliwić przedsiębiorstwom z krajów trzecich dostosowanie się do nowej sytuacji.

W przypadku podlegania przepisom załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego powinny zagwarantować, że każdy produkt pochodzenia zwierzęcego ma własny znak identyfikacyjny stosowany zgodnie z przepisami sekcji I załącznika II do wspomnianego rozporządzenia. O ile nie jest to wyraźnie wyrażone oraz do celów kontroli, na produktach pochodzenia zwierzęcego nie powinien widnieć więcej niż jeden znak identyfikacyjny. Sekcja I załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/ 2004 określa zasady dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa hodowlanych zwierząt kopytnych. Wyjątki dotyczące całkowitego odarcia ze skóry tuszy i innych części ciała przeznaczonych do spożycia przez ludzi określono w rozdziale IV pkt 8 tej sekcji. Należy ustanowić przepisy rozszerzające te wyjątki na pyski i wargi bydlęce, pod warunkiem że spełniają one takie same wymogi, jakie obowiązują w odniesieniu do owiec i kóz. Migdałki służą jako filtr wszystkich szkodliwych czynników wchodzących do jamy ustnej zwierząt i powinny być usuwane ze względów higienicznych i bezpieczeństwa w trakcie uboju domowych zwierząt kopytnych. Ze względu na to, że wspomniane obowiązkowe usuwanie migdałków zostało przez nieuwagę pominięte w przypadku świni domowej, należy ponownie wstawić wymóg usuwania migdałków. Sekcja VIII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/ 2004 określa wymogi dotyczące przygotowywania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa

Siara jest uważana za produkt pochodzenia zwierzęcego, ale nie jest objęta definicją surowego mleka, o której mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Siara jest produkowana w podobny sposób i można uważać, że stanowi podobne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego jak surowe mleko. Konieczne jest zatem wprowadzenie konkretnych przepisów higienicznych dla produkcji siary.

(6)

(2)

(3)

Sekcja XV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/ 2004 określa wymogi dotyczące produkcji kolagenu. Stanowi ona, że kolagen musi być produkowany poprzez wykorzystanie procesu gwarantującego, że surowiec jest poddawany obróbce obejmującej mycie, dostosowanie pH przy wykorzystaniu kwasu lub zasady, po którym następuje jedno lub dwa płukania, filtracja i ekstruzja lub poprzez zatwierdzony równoważny proces. Inny proces prowadzący do otrzymania hydrolizowanego kolagenu, którego nie można usunąć, był poddany ocenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). EFSA przyjął w dniu 26 stycznia 2005 r. opinię dotyczącą bezpieczeństwa kolagenu i metody przetwarzania kolagenu do jego produkcji. Stwierdził on, że proces produkcji zaproponowany powyżej zapewnia równoważne lub wyższe bezpieczeństwo zdrowotne kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi w porównaniu z bezpieczeństwem osiąganym poprzez zastosowanie standardów sekcji XV. Należy zatem zmienić warunki produkcji kolagenu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 53 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

 • Dz. U. L320 - 50 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

 • Dz. U. L320 - 47 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.