Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 47

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 47

Strona 1 z 2
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r.

L 320/47

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9,

(4)

Decyzje Komisji 97/20/WE (6) oraz 97/296/WE (7) umożliwiły niektórym państwom trzecim, które nie zostały jeszcze poddane kontroli wspólnotowej, wywóz żywych małży i produktów rybołówstwa do Wspólnoty po spełnieniu pewnych warunków. Wymienione decyzje zostały uchylone decyzją Komisji 2006/765/WE (8). Taka możliwość nie jest przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004. Aby uniknąć zakłóceń w tradycyjnej strukturze handlu, możliwość ta powinna zostać utrzymana na zasadzie przejściowej.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16,

(5)

Warunki mające zastosowanie do przywozu żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz produktów rybołówstwa z wymienionych państw lub terytoriów trzecich powinny być przynajmniej równoważne warunkom regulującym produkcję i wprowadzanie na rynek produktów wspólnotowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 (3) ustanawia środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (4). Niezbędne jest wprowadzenie zmian do niektórych przepisów.

(2)

W decyzji Komisji 2006/766/WE (5) znajduje się wykaz państw trzecich, które spełniają wymogi określone w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i które są zatem w stanie zagwarantować, że małże, szkarłupnie, osłonice, ślimaki morskie i produkty rybołówstwa wywożone do Wspólnoty spełniają wymogi sanitarne ustanowione w prawie wspólnotowym w celu ochrony zdrowia konsumentów.

Bez uszczerbku dla ogólnych zasad ustanowionych w załączniku II rozdział II część A pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, zgodnie z którymi żywe małże z obszarów B nie powinny przekraczać wartości limitów 4 600 E. Coli na 100g mięsa lub płynu międzyskorupowego, należy dopuścić tolerancję dla 10 % próbek w przypadku żywych małży pochodzących z tych obszarów. Ponieważ tolerancja dla 10 % próbek nie stanowi ryzyka dla zdrowia publicznego i mając na uwadze umożliwienie właściwym organom stopniowego dostosowania się do zakresu odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 854/2004 dotyczących klasyfikacji obszarów B, należy przyznać okres przejściowy odnoszący się do klasyfikacji tych obszarów.

(6)

Należy odpowiednio nr 2076/2005.

zmienić

rozporządzenie

(WE)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004 r., str. 55. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004 r., str. 206. Sprostowanie w Dz.U. L 226 z 25.6.2004, str. 83. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2076/2005. (3) Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83. (4) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3). (5) Patrz: str. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 53 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

 • Dz. U. L320 - 50 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.