Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 50

Strona 1 z 3
L 320/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/765/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 9, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje: Zasady sanitarne i polityka sanitarna regulująca produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego zostały ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (3), (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004.

Dyrektywa 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) uchyliła niektóre dyrektywy dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a ponadto określiła, że środki wykonawcze przyjęte na podstawie wymienionych tekstów zostają utrzymane do czasu ich zastąpienia. Ze względu na bezpieczeństwo prawne należy formalnie uchylić środki, które zostały zastąpione w szczególności przez następujące akty: — rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (5), rozporządzenie Komisji WE nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (6), rozporządzenie Komisji (WE) nr 2075/2005 dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (7).

L L L L 157 z 30.4.2004, str. 33. 338 z 22.12.2005, str. 1. 338 z 22.12.2005, str. 27. 338 z 22.12.2005, str. 60.

(1)

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.

(4) (5) (6) (7)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.

L 320/51

(3)

Wymienione powyżej rozporządzenia weszły w życie w dniu 11 stycznia 2006 r. Decyzja Rady 94/371/EWG z dnia 20 czerwca 1994 r. ustanawiająca szczególne warunki zdrowia publicznego przy wprowadzaniu do obrotu niektórych rodzajów jaj (1) została przyjęta przez Radę w wyniku negatywnej opinii Stałego Komitetu Weterynaryjnego. Komisja zachowuje jednak uprawnienia wykonawcze. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 53 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

 • Dz. U. L320 - 47 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.