Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 53

Strona 1 z 2
18.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2006 r.

L 320/53

ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5171)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/766/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Właściwe organy Australii, Nowej Zelandii i Urugwaju przedstawiły odpowiednie gwarancje, że warunki stosowane w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków są równoważne warunkom ustanowionym w odpowiednim prawodawstwie Wspólnoty. Właściwe organy Armenii, Białorusi i Ukrainy przedstawiły odpowiednie gwarancje, że warunki stosowane w odniesieniu do produktów rybołówstwa są równoważne warunkom ustanowionym w odpowiednim prawodawstwie Wspólnoty. Należy zatem uchylić decyzje 97/20/WE i 97/296/WE i zastąpić je nową decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 11 ust. 1,

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Specjalne warunki przywozu małży, osłonic, szkarłupni i ślimaków morskich oraz produktów rybołówstwa z krajów trzecich zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/ 2004.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Decyzją Komisji 97/20/WE ustanowiono wykaz państw trzecich spełniających warunki równoważności dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich (2), natomiast decyzją Komisji 97/296/WE ustalono wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3).

Artykuł 1 Przywóz żywych małży, osłonic, szkarłupni i ślimaków morskich 1. Wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, ustanawia się w załączniku I do niniejszej decyzji. 2. Niezależnie od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/ 2004, powyższy ustęp 1 nie ma zastosowania do mięśni przywodziciela zwierząt z rodziny Pectinidae innych niż zwierzęta akwakultury, całkowicie oddzielonych od wnętrzności i gonad, które mogą być przywożone również z krajów niewymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Artykuł 2 Przywóz produktów rybołówstwa Wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, ustanawia się w załączniku II do niniejszej decyzji.

(3)

Należy ustalić wykazy obejmujące państwa i terytoria trzecie spełniające kryteria określone w art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 854/2004, które w ten sposób są w stanie zagwarantować, że małże, osłonice, szkarłupnie i ślimaki morskie oraz produkty rybołówstwa wywożone do Wspólnoty spełniają warunki sanitarne ustanowione dla ochrony zdrowia konsumentów. Jednocześnie należy zezwolić na przywóz mięśni przywodziciela zwierząt z rodziny Pectinidae innych niż zwierzęta akwakultury, całkowicie oddzielonych od wnętrzności i gonad, również z krajów niewymienionych w wykazie.

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 206. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz. U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). (2) Dz.U. L 6 z 10.1.1997, str. 46. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/469/WE (Dz.U. L 163 z 21.6.2002, str. 16). (3) Dz.U. L 122 z 14.5.1997, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/200/WE (Dz.U. L 71 z 10.3.2006, str. 50).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 320 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 58 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzje 2003/804/WE i 2003/858/WE w sprawie wymogów dotyczących świadectw dla żywych mięczaków i żywych ryb pochodzących z akwakultury i uzyskanych z nich produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5167) (1)

 • Dz. U. L320 - 50 z 200618.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. uchylająca niektóre akty wykonawcze dotyczące higieny środków spożywczych i zasad sanitarnych regulujących produkcję i wprowadzanie do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5175) (1)

 • Dz. U. L320 - 47 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1666/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L320 - 46 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1665/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2075/2005 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włosieni (Trichinella) w mięsie (1)

 • Dz. U. L320 - 13 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1664/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do środków wykonawczych, dotyczące niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające niektóre środki wykonawcze (1)

 • Dz. U. L320 - 11 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dz. U. L320 - 1 z 200618.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.