Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

Data ogłoszenia:2006-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 11

Strona 1 z 5
21.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

umożliwiającego wypłatę kwoty równej refundacji wywozowej, gdy tylko produkty lub towary wspólnotowe zostały poddane takiej procedurze.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33, oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku produktów rolnych,

Od tamtej pory system wstępnego finansowania przekształcił się z systemu mającego pierwotnie na celu wyrównanie cen towarów wspólnotowych i towarów niewspólnotowych czasowo przywożonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego w złożony mechanizm mający różne cele, przy czym powody, dla których wprowadzono wstępne finansowanie, nie są już głównymi powodami stosowania tego systemu w chwili obecnej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

Dzisiaj wstępne finansowanie stosuje się głównie w celu wzmocnienia kontroli wywozu wołowiny. Jednakże konieczność wzmożonych kontroli, sama w sobie, nie jest wystarczająca do uzasadnienia wypłat refundacji z góry w ramach systemu wstępnego finansowania. Stosowanie tego systemu w celu osiągnięcia innych celów nie wydaje się właściwe.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Sytuacja na rynku odnośnych produktów rolnych uległa zmianie, w związku z czym nie istnieje dalsze ekonomiczne uzasadnienie utrzymania systemu wstępnego finansowania refundacji wywozowych.

(1)

W chwili wprowadzenia systemu wstępnego finansowania refundacji wywozowych konieczne wydawało się stosowanie zasady, dzięki której zapewniona jest równowaga pomiędzy, z jednej strony, wykorzystaniem podstawowych produktów wspólnotowych pod kątem wywozu produktów przetworzonych do krajów trzecich i, z drugiej strony, wykorzystaniem produktów podstawowych z państw trzecich dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego. W tym celu kwota równa refundacji wywozowej była wypłacana, gdy tylko podstawowe produkty wspólnotowe, z których otrzymywano produkty przetworzone lub towary przeznaczone do wywozu, zostały poddane kontroli celnej.

(6)

(2)

Wówczas konieczne wydawało się również, w przypadku gdy produkty objęte wspólną organizacją rynku i przywożone z państw trzecich mogły, pod pewnymi warunkami, znaleźć się w składzie celnym lub podlegać procedurze wolnego obszaru celnego, co skutkowało zawieszeniem pobierania należności przywozowych, zapewnienie możliwości wprowadzenia mechanizmu

zmie307 zmie298

Należy zatem zmienić rozporządzenia (EWG) nr 32/82 z dnia 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny (3), (EWG) nr 1964/82 z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości (4), (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (5), (EWG) nr 2723/87 z dnia 10 września 1987 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla zbóż wywożonych w postaci makaronów objętych pozycją nr 19.03 Wspólnej Taryfy Celnej (6), (WE) nr 3122/94 z dnia 20 grudnia 1994 r. ustanawiające kryteria analiz ryzyka w odniesieniu do

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 20 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w strefie ICES VIII a, b, d, e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L321 - 18 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L321 - 17 z 200621.11.2006

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L321 - 7 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

 • Dz. U. L321 - 5 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

 • Dz. U. L321 - 3 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L321 - 1 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.