Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

Data ogłoszenia:2006-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 17

21.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/17

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5 000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1673/2000 z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2001 (2) ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1673/2000 stanowi, że rozdzielenie 5 000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopi jako krajowych ilości gwarantowanych, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1673/2000, musi zostać dokonane przed dniem 16 listopada trwającego roku gospodarczego. W tym celu Dania i Włochy przesłały Komisji informacje związane z obszarami objętymi umowami kupna-sprzedaży, zobowiązaniami do przetwarzania i umowami o przetwórstwo oraz szacowanymi zbiorami słomy i włókien lnianych i konopnych. Z drugiej strony, włókno lniane lub konopne nie będzie produkowane w roku gospodarczym 2006/07 w Grecji, Irlandii lub Luksemburgu.

Na podstawie prognoz produkcji wynikających z nadesłanych informacji łączna produkcja w pięciu zainteresowanych państwach członkowskich nie osiągnie przydzielonej im ilości 5 000 ton i powinny zostać określone krajowe ilości gwarantowane zgodnie z poniższym. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Włókien Naturalnych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustala się następujący podział krajowych ilości gwarantowanych określonych w art. 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1673/2000 na rok gospodarczy 2006/07: — Dania: 2 tony, — Grecja: 0 ton, — Irlandia: 0 ton, — Włochy: 241 ton, — Luksemburg: 0 ton. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 listopada 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2006 (Dz.U. L 175 z 29.6.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 35 z 6.2.2001, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 873/2005 (Dz.U. L 146 z 10.6.2005, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 20 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w strefie ICES VIII a, b, d, e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L321 - 18 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L321 - 11 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

 • Dz. U. L321 - 7 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

 • Dz. U. L321 - 5 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

 • Dz. U. L321 - 3 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L321 - 1 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.