Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 5

21.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W rozporządzeniach tych przewiduje się, że wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz mogą być składane wyłącznie w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca poprzedzającego okres, na który otwarty jest kontyngent. Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., należy ustanowić inny termin na składanie wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz z tytułu pierwszego kwartału 2007 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (2), w szczególności jego art. 7,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących produktów rolnych oraz towarów uzyskanych z przetworzenia produktów rolnych pochodzących z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/98 (3), w szczególności jego art. 5,

Artykuł 1 W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 462/2003 dodaje się akapit w brzmieniu:

a także mając na uwadze, co następuje:

„Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenie na przywóz mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2003 (4) ustanawia szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z państw AKP.

Artykuł 2 W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1556/2006 dodaje się akapit w brzmieniu:

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 (5) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny.

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3). (3) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. (4) Dz.U. L 70 z 14.3.2003, str. 8. (5) Dz.U. L 288 z 19.10.2006, str. 7.

„Jednakże na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2007 r. wnioski o pozwolenie na przywóz mogą być składane przez pierwszych piętnaście dni stycznia 2007 r.”.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 321/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 20 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w strefie ICES VIII a, b, d, e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L321 - 18 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L321 - 17 z 200621.11.2006

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L321 - 11 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

 • Dz. U. L321 - 7 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

 • Dz. U. L321 - 3 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L321 - 1 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.