Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

Data ogłoszenia:2006-11-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 7

Strona 1 z 2
21.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1712/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w odniesieniu do wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rolne pochodzące z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

konieczna jest nr 747/2001.

(4)

zmiana

rozporządzenia

(WE)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Ponieważ decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja jest stosowana od dnia 1 listopada 2006 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i powinno wejść w życie jak najszybciej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(5)

Na mocy decyzji 2/2006 (2) Rada zatwierdziła stanowisko Wspólnoty na Radzie Stowarzyszenia WE–Turcja w sprawie zmiany protokołów 1 i 2 do decyzji nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja w sprawie systemu handlu produktami rolnymi. W przypadku niektórych produktów rolnych pochodzących z Turcji zmieniony protokół 1 określa nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany obowiązujących wspólnotowych kontyngentów taryfowych ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001. Aby wprowadzić w życie nowe kontyngenty taryfowe oraz zmiany obowiązujących kontyngentów taryfowych,

Artykuł 1 Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 listopada 2006 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie jest wiążące w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 19/2006 (Dz.U. L 4 z 7.1.2006, str. 7). (2) Dotychczas nieopublikowara w Dzienniku Urzędowym.

L 321/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.11.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IX TURCJA Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej uważa się, że terminologia stosowana do opisu produktów stanowi tylko wskazówkę, przy czym system preferencji, w kontekście niniejszego załącznika, jest ustalany poprzez ujęcie kodów CN w ich brzmieniu w chwili przyjmowania niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy wskazywane są ex kody CN, system preferencji jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiadającego mu opisu. Kontyngenty taryfowe

Wielkość kontyngentu (masa netto w tonach)

Nr porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okres obowiązywania kontyngentu

Cło w ramach kontyngentu

09.0202

0701 90

Ziemniaki, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem sadzeniaków Cebule, świeże lub schłodzone

Od 1.1 do 31.12

2 500

Zwolnienie z cła Zwolnienie z cła Zwolnienie z cła Zwolnienie z cła (1) Zwolnienie z cła (1) Zwolnienie z cła Zwolnienie z cła

09.0211

0703 10 11 0703 10 19 0709 30 00

Od 16.5 do 14.2

2 000

09.0213

Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone

Od 1.5 do 14.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 321 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L321 - 20 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1716/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów homarca w strefie ICES VIII a, b, d, e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L321 - 18 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1715/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w strefach ICES V, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L321 - 17 z 200621.11.2006

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1714/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2006/07, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L321 - 11 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1713/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

 • Dz. U. L321 - 5 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1711/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2003 i rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 w odniesieniu do składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wieprzowiny na pierwszy kwartał 2007 r.

 • Dz. U. L321 - 3 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1710/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L321 - 1 z 200621.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1709/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.