Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 24

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 24

Strona 1 z 3
L 322/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

ZALECENIE KOMISJI z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/794/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (1) ustanawia maksymalne poziomy dioksyn w środkach spożywczych i dla sumy dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PBC) w środkach spożywczych. Konieczne jest uzyskanie rzetelnych danych na obszarze całej Wspólnoty Europejskiej, dotyczących obecności dioksyn, furanów i dioksynopochodnych PCB w jak najszerszej gamie środków spożywczych, aby uzyskać jasny obraz tendencji czasowych występowania tych substancji w tle w środkach spożywczych. Zalecenie Komisji 2006/88/WE z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych (2) zaleca państwom członkowskim przeprowadzenie wyrywkowego monitorowania na obecność dioksyn i dioksynopochodnych PCB oraz, w miarę możliwości, niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych zgodnie z zaleceniem Komisji 2004/705/WE (3). W zaleceniu 2004/705/WE państwom członkowskim zaleca się zachowanie minimalnej częstotliwości pobierania próbek poddawanych analizie co roku w przypadku różnych kategorii środków spożywczych oraz format przedstawiania wyników monitoringu na obecność w tle dioksyn, furanów i dioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych. Dla nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., przewidziano w nim ustalenia przejściowe. Należy zmienić obecny program monitorowania w świetle nabytych doświadczeń. Zalecenie 2004/705/WE należy zatem zastąpić nowym zaleceniem.

Istotne jest, aby dane gromadzone na mocy niniejszego zalecenia były regularnie przedstawiane Komisji. Komisja zapewni skompilowanie danych w formie bazy danych. Stosowne jest, aby przedstawiać również dane z ostatnich lat, uzyskane dzięki wykorzystaniu metody analitycznej zgodnej z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Komisji 2002/69/WE z dnia 30 lipca 2002 r. ustanawiającej metody pobierania próbek i metody analizy do celów urzędowej kontroli dioksyn i oznaczania dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (4) oraz odzwierciedlające poziomy tła,

NINIEJSZYM ZALECA:

(2)

1) Aby państwa członkowskie prowadziły, począwszy od 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., monitoring na obecność dioksyn, furanów i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w tle w środkach spożywczych, przy zachowaniu minimalnej zalecanej częstotliwości pobierania próbek poddawanych analizie co roku, zgodnie z tabelą załącznika I, przewidzianego jako wytyczne. 2) Aby państwa członkowskie, w miarę możliwości, przeprowadzały również analizy niedioksynopochodnych PCB w tych samych próbkach. 3) Aby państwa członkowskie regularnie przedstawiały Komisji dane dotyczące monitoringu zgodne pod względem treści i formatu z załącznikiem II, przeznaczonych do kompilacji w formie jednej bazy danych. Należy również przedstawić dane z ostatnich lat uzyskane dzięki wykorzystaniu metody analizy zgodnej z wymogami określonymi w dyrektywie 2002/69/WE i odzwierciedlające poziomy tła. Niniejszym uchyla się zalecenie 2004/705/WE. Odesłania do uchylonego zalecenia należy traktować jako odesłania do niniejszego zalecenia.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2006 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 32 z 200622.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L322 - 20 z 200622.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

 • Dz. U. L322 - 5 z 200622.11.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L322 - 3 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.