Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 5

Tytuł:

Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Chile z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 5

Strona 1 z 8
22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 2/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-CHILE z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) (2006/792/WE)

RADA STOWARZYSZENIA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia 18 listopada 2002 r. (dalej zwany „Układem stowarzyszeniowym”), w szczególności jego art. 60 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zmienia się załącznik I do Układu stowarzyszeniowego zgodnie z postanowieniami załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja zastępuje warunki określone w art. 65, 68 i 71 Układu stowarzyszeniowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty odpowiednich produktów.

W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym jasności, długoterminowej przewidywalności gospodarczej oraz pewności prawnej Strony postanowiły skonsolidować w dwustronnej umowie o wolnym handlu pozostałe preferencje taryfowe przyznane Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) i nieuwzględnione do tej pory w koncesjach taryfowych Wspólnoty wymienionych w załączniku I do Układu stowarzyszeniowego. Artykuł 60 ust. 5 Układu stowarzyszeniowego upoważnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania decyzji w celu szybszego obniżenia ceł niż jest to przewidziane w art. 65, 68 i 71 lub polepszenia w inny sposób warunków dostępu obowiązujących na mocy tych artykułów. Niniejsza decyzja zastępuje warunki określone w art. 65, 68 i 71 dla odpowiednich produktów. Należy zapewnić płynne przejście z planu GSP na preferencyjny system dwustronnej wymiany handlowej ustanowiony Układem stowarzyszeniowym, umożliwiając składanie przez pewien czas dowodów pochodzenia w ramach GSP (świadectwo pochodzenia na formularzu A lub deklaracja na fakturze),

Artykuł 3 Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione w Chile w ramach wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP) przyjmuje się we Wspólnocie Europejskiej jako obowiązujące dowody pochodzenia w ramach preferencyjnego systemu dwustronnej wymiany handlowej ustanowionego na mocy Układu stowarzyszeniowego, pod warunkiem że:

(2)

i) dowód pochodzenia zostanie złożony w okresie czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej decyzji;

(3)

ii) dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wystawione nie później niż w dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej decyzji;

(4)

iii) dowód pochodzenia zostanie przedstawiony przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej w związku z korzystaniem z preferencji taryfowych przyznanych uprzednio w ramach planu GSP, skonsolidowanych niniejszą decyzją.

L 322/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. lub w dniu jej przyjęcia, jeżeli przyjęcie nastąpi po 1 stycznia 2006 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 października 2006 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

A. FOXLEY

Przewodniczący

22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/7

ZAŁĄCZNIK HARMONOGRAM WSPÓLNOTY W ZAKRESIE ZNOSZENIA NALEŻNOŚCI CELNYCH (o którym mowa w art. 60, 65 i 71 Układu stowarzyszeniowego)

HS heading Description Base Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Salmonidae, excluding livers and roes Other Saltwater fish Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) Hake of the genus Merluccius Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) Southern hake (Merluccius australis) 11,50 % (I) (II) — TQ (4a)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 322 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 32 z 200622.11.2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/795/WPZiB z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L322 - 24 z 200622.11.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5425) (1)

 • Dz. U. L322 - 20 z 200622.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. odnosząca się do postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa nr COMP/F/38.645 – Metakrylany) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2098) (1)

 • Dz. U. L322 - 3 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1722/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1431/94, (WE) nr 2497/96, (WE) nr 1396/98, (WE) nr 701/2003 oraz (WE) nr 593/2004 w zakresie składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz w sektorze mięsa drobiowego i jaj w odniesieniu do pierwszego kwartału 2007 r.

 • Dz. U. L322 - 1 z 200622.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1721/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.