Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 1

Strona 1 z 17
22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (2006/763/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4, przedostatni akapit, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, przyjęty ostatecznie w dniu 15 grudnia 2005 r. (2), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 przedstawiony przez Komisję dnia 16 czerwca 2006 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2006 opracowany przez Radę w dniu 17 lipca 2006 r., uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 27 września 2006 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 78 z 15.3.2006. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

L 323/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2006

STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 27 września 2006 r.

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 17

22.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/5

A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO

Środki do pokrycia w roku budżetowym 2006, zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich

WYDATKI

Opis Budżet 2006 (1) Budżet 2005 (2) Zmiana (w %)

1. Rolnictwo 2. Działania strukturalne 3. Polityki wewnętrzne 4. Działania zewnętrzne 5. Administracja 6. Rezerwy 7. Strategia przedakcesyjna 8. Wyrównanie Wydatki ogółem (3)

50 991 020 000 35 639 599 237 8 904 016 732 5 369 049 920 6 656 369 817 458 000 000 2 984 409 038 1 073 500 332 112 075 965 076

48 464 850 000 32 396 027 704 8 016 662 269 5 476 162 603 6 292 367 368 446 000 000 3 286 990 000 1 304 988 996 105 684 048 940

+ 5,21 + 10,01 + 11,07 – 1,96 + 5,78 + 2,69 – 9,21 – 17,74 + 6,05

(1) Z uwzględnieniem budżetów korygujących nr 1 do 3/2006. (2) Liczby w tej kolumnie odpowiadają liczbom w budżecie na 2005 r. (Dz.U. L 60 z 8.3.2005, str. 1) oraz w budżetach korygujących nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8/2005. (3) Zgodnie z art. 268 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską: „Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 323 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 43 z 200622.11.2006

    Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2006

  • Dz. U. L323 - 0 z 200622.11.2006

    Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.