Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 1

23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

Artykuł 1 Dla okresu obowiązywania kontyngentu od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 379/2004 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając wniosek Komisji, a) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2759 ustala się na 70 000 ton;

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia odpowiednich dostaw niektórych produktów rybołówstwa dla przemysłu przetwórczego Wspólnoty ustanowiono autonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 379/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2004 do 2006 r. (1)

b) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2761 ustala się na 20 000 ton;

c) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2770 ustala się na 8 000 ton;

(2)

Przemysł przetwórczy w niektórych państwach członkowskich napotyka poważne trudności związane z zapewnieniem sobie wystarczających wspólnotowych dostaw niektórych produktów rybołówstwa. W celu przezwyciężenia niedoborów surowców, w przemyśle wykorzystuje się produkty zastępcze pochodzące z państw trzecich.

d) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2785 ustala się na 40 000 ton;

e) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2790 ustala się na 5 500 ton;

(3)

Stosowne jest zatem zwiększenie wielkości kontyngentów taryfowych na niektóre produkty, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 379/2004 na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.

f) kwotę kontyngentu taryfowego 09.2794 ustala się na 10 000 ton.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 379/2004 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

(1) Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 7.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

L 324/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 34 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 11 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.