Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

Data ogłoszenia:2006-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 11

Strona 1 z 19
23.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/11

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 55/05/COL z dnia 11 marca 2005 r. o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w odniesieniu do sprzedaży 1 744 mieszkań czynszowych w Oslo (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61-63

oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru

i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24 i art. 1 w części I protokołu 3,

UWZGLĘDNIAJĄC Wytyczne Urzędu (3) w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności ich rozdziału 18B,

PO WEZWANIU zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przepisami określonymi

powyżej (4) oraz uwzględniając ich uwagi,

A TAKŻE MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

I. FAKTY

1. Kontekst W marcu 2001 r. Gmina Miejska Oslo zdecydowała o sprzedaży portfela 1 744 mieszkań czynszowych przed końcem maja 2001 r. Te 1 744 mieszkania były wynajmowane głównie pracownikom szpitali miejskich. Decyzję o sprzedaży podjęto po tym, jak rząd norweski przedstawił plany wprowadzenia reformy szpitali, wedle których, między innymi, własność szpitali okręgowych miałaby zostać przeniesiona na państwo (5).

(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa (Wytyczne dotyczące pomocy państwa), przyjęte oraz wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r. Opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994. Wytyczne ostatnio zmieniono dnia 15 grudnia 2004 r. 4) Decyzja nr 113/03/COL. Decyzję o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego opublikowano w Dz.U. C 294 ( z 4.12.2003, str. 13, oraz w Suplemencie EOG nr 61, z tą samą datą, str. l. (5) Ot.prp. nr 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak mm. (helseforetaksloven). Projekt ustawy przedstawiono parlamentowi dnia 6 kwietnia 2001 r.

L 324/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2006

Pismem z dnia 18 maja 2001 r. (nr dok.: 01-3792-D) Urząd zwrócił się do władz norweskich z wnioskiem o przedłożenie wszystkich istotnych informacji dotyczących sprzedaży mieszkań tak, aby Urząd mógł ocenić, czy sprzedaż jest zgodna z art. 61 Porozumienia EOG oraz rozdziałem 18B pt. „Elementy pomocy państwa w sprzedaży gruntu i budynków przez władze publiczne” Wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa.

Dnia 30 maja 2001 r. Rada Miasta Oslo („Bystyret”) zdecydowała o sprzedaży mieszkań, a dnia 31 maja 2001 r. Gmina Miejska podpisała umowę z Fredensborg Boligutleie ANS (zwanym dalej Fredensborg) w sprawie sprzedaży mieszkań. Cena sprzedaży wynosiła 715 mln NOK (w przybliżeniu 89 mln EUR (6)).

Pismem z dnia 31 maja 2001 r. (nr dok.: 01-4004-D) Urząd przypomniał władzom norweskim o „klauzuli zawieszającej” w art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale oraz o przepisach nakazujących („środkach tymczasowych”) zawartych w rozdziale 6 pt. „Szczególne aspekty pomocy przyznanej niezgodnie z prawem” Wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa.

Pismem z dnia 26 czerwca 2001 r. od norweskiej misji przy Unii Europejskiej, przekazującym pismo z dnia 15 czerwca 2001 r. z Ministerstwa Handlu i Przemysłu, zawierające 17 załączników od Gminy Miejskiej Oslo, otrzymanym i zarejestrowanym przez Urząd dnia 26 czerwca 2001 r. (nr dok.: 01-5730-A), władze norweskie przedłożyły dokumenty, które w porozumieniu z Gminą Miejską Oslo władze te uznawały za zawierające najistotniejsze, dostępne informacje, niezbędne w celu dokonania oceny, czy sprzedaż jest zgodna z art. 61 Porozumienia EOG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 324 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L324 - 38 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 95/06/COL z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 34 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 69/06/COL z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 32 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 313/05/COL z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 30 z 200623.11.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/05/COL z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty pierwszy proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa

 • Dz. U. L324 - 8 z 200623.11.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2006 r. dotycząca niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5535) (1)

 • Dz. U. L324 - 7 z 200623.11.2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia europejskiej stolicy kultury na rok 2010

 • Dz. U. L324 - 5 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L324 - 3 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1724/2006 z dnia 22 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L324 - 1 z 200623.11.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1723/2006 z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 379/2004 w zakresie zwiększenia kontyngentów taryfowych na niektóre produkty rybołówstwa na rok 2006 r. (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.